lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 18 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โจทย์ แนวข้อสอบท้องถิ่น

เจ้าของร้าน
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ชุด 6
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
12.ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลใด
ก. เทศบาลสภาตำบล 
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง 
ง. เทศบาลท้องถิ่น
 
ตอบ ข. เทศบาลนคร
เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทย
นั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึง
ฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
13.การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยกฎหมายใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย          ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ค. กฎ                                              ง. ข้อบังคับ
 
ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12
พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
14.ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ผู้ใดสิ้นสุด
อำนาจหน้าที่เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี
ก. กำนัน                                          ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ตอบ ก. กำนัน
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครให้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในท้องถิ่น
ที่ได้เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลสิ้นสุดอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลง
นั้นเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป (มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13
พ.ศ.2552)
 
15.องค์การเทศบาลประกอบด้วยใครบ้าง
ก. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข. สภาเทศบาล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กรรมการ
ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี
ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ
 
ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี
องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14
พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
16.บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ์ และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้ดำเนินการ
อย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ก. ยกเลิก                                
ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่
ค. โอนไปเป็นของกระทรวงมหาดไทย 
ง. โอนไปเป็นของกรมบัญชีกลาง
 
ตอบ ข. โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่
ท้องถิ่นที่ได้เปลี่ยนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่ง
เทศบาลเดิมนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป บรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ
และสิทธิเรียกร้องของเทศบาลเดิมให้โอนไปเป็นของเทศบาลใหม่ในขณะเดียวกัน
นั้น และบรรดาเทศบัญญัติที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงให้ใช้บังคับต่อไป(มาตรา 13
วรรคสอง พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
17.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน
ข. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 14 คน, สภาเทศบาลนคร 16 คน
ค. สภาเทศบาลตำบล 10 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 28 คน
ง. สภาเทศบาลตำบล 24 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 12 คน
ตอบ ก. สภาเทศบาลตำบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน
สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.
เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
18.ข้อใดเป็นข้อห้ามของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ก. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข. ไม่เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ไม่เป็นเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2557
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
19.เมื่อพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงและยังมิได้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาล
ขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ดำเนินการอย่างไร
ก. ดำเนินการสมัครภายใน 15 วัน
ข. ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
ค. คัดสรรโดยสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว
ง. แล้วแต่มติในที่ประชุม
 
ตอบ ข. ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13
พ.ศ.2552)
 
20.สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี              ข. 3 ปี
ค. 4 ปี              ง. 5 ปี
 
ตอบ ค. 4 ปี
สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งถ้า
ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือ
มีการยุบสภาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 16 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ
13 พ.ศ.2552)
 
21.ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล ต้องกระทำการสิ่งใด
ก. แนะนำตน                           ข. กล่าววิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ค. กล่าวคำปฏิญาณตน             ง. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ค. กล่าวคำปฏิญาณตน
ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา
เทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (มาตรา 17 พรบ.เทศบาล
แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
22.ข้อใดมิให้เหตุผลของการสิ้นสุดสมาชิกสภาตำบล
ก. ถึงคราวออกตามวาระ             
ข. ตาย
ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ยุบสภาเทศบาล
 
ตอบ ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
23.สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
24.ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะมีสิทธิถอดถอน
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ก. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 
ตอบ ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง (มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มถึง
ฉบับ 13 พ.ศ.2552)
 
 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม17,433 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด12,001 ครั้ง
เปิดร้าน13 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท2 ส.ค. 2561

CONTACT US

0611203298
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบงานราชการ
แนวข้อสอบงานราชการ
ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการไทย
เบอร์โทร : 0611203298
อีเมล : jobdimonload@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก