lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 18 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบท้องถิ่น

เจ้าของร้าน
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57  
 
30.หนังสือที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ เป็นหนังสือประเภทใด
ก. ด่วนที่สุด        ข. ด่วนมากที่สุด
ค. ด่วนมาก         ง. ด่วน
 
ตอบ ง. ด่วน
หนังสือประเภทด่วน คือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ (ข้อ
28.3 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
31.การระบุชั้นความเร็วนั้น กระทำอย่างไร
ก. พิมพ์ตัวอักษรสีน้ำเงิน, ขนาด 24 พ้อยท์
ข. พิมพ์ตัวอักษรสีแดง , ขนาด 24 พ้อยท์
ค. พิมพ์ตัวอักษรสีน้ำเงิน, ขนาด 32 พ้อยท์
ง. พิมพ์ตัวอักษรสีแดง, ขนาด 32 พ้อยท์
 
ตอบ ค. พิมพ์ตัวอักษรสีน้ำเงิน, ขนาด 32 พ้อยท์
ในการระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์
ให้เห็นได้ชัดจนหนังสือและบนซอง (ข้อ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
32.ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงมือผู้รับภายในเวลาที่กำหนดให้ระบุคำใดลงไป แล้วลงวัน/
เดือน/ปีและกำหนดเวลากำกับ
ก. ด่วนภายใน         ข. ด่วนวันที่
ค. ด่วนกำหนด        ง. ด่วนถึง
 
ตอบ ก. ด่วนภายใน
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า ด่วน
ภายใน แล้วลงวันเดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับกับให้
เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด (ข้อ 28 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ)
 
33.สำเนาหนังสือที่มีคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง ต้องให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับใดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
ลงลายมือชื่อรับรอง
ก. ระดับ 2         ข. ระดับ 3
ค. ระดับ 4         ง. ระดับ 5
 
ตอบ ก. ระดับ 2
สำเนาหนังสือให้มีคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และ
ตำแหน่งที่ชอบล่างของหนังสือ
 
34.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หนังสือเวียนให้เพิ่มรหัสพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ข. หนังสือต่างประเทศให้ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. หนังสืออื่นๆ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้ใช้กระดาษบันทึก
ง. สรรพนามที่ใช้ในหนังสือให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือและ
ผู้รับหนังสือ
 
ตอบ ค. หนังสืออื่นๆ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้ใช้กระดาษบันทึก
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้
เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือ
และผู้รับหนังสือตามภายผนวก 2
หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
(ข้อ 32-34 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
35.ข้อใดมิใช่การเก็บรักษาหนังสือ
ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ 
ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ง. การเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไข
แนวข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ข
ตอบ ง. การเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไข
การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ (ข้อ 52 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
36.ในการเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัตินั้น ให้กำหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด
ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน 
ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก 
ง. ความเหมาะสมตามหน่วยงาน
 
ตอบ ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน (ข้อ 53 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
37.อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 5 ปี          ข. 7 ปี
ค. 10 ปี        ง. 20 ปี
แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ระดับ 3,แนว ข้อสอบ ภาค ก ฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบเทศบาล
ตอบ ค. 10 ปี
อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ข้อ 57 ระเบียบฯ งาน
สารบรรณ)
38.หนังสือเก็บรักษาเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายใด
ก. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง
ง. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 
ตอบ ก. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ข้อ 57.1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
39.หนังสือประเภทใดที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร กำหนด
ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข. สำนวนของศาล
ค. หลักฐานทางอรรถคดี
ง. หนังสือที่เป็นความลับ
 
ตอบ ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติหลักฐานหรือ
เรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็น
หลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กำหนด
(ข้อ 57.3 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
40.หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นจากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่
น้อยกว่ากี่ปี
ก. 3 ปี         ข. 5 ปี
ค. 7 ปี         ง. 9 ปี
 
ตอบ ข. 5 ปี
หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ข้อ 57.4 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW ITEMS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม17,433 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด12,001 ครั้ง
เปิดร้าน13 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท2 ส.ค. 2561

CONTACT US

0611203298
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบงานราชการ
แนวข้อสอบงานราชการ
ข่าวเปิดสอบงานราชการ แนวข้อสอบราชการไทย
เบอร์โทร : 0611203298
อีเมล : jobdimonload@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก