เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกฟรี !! แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี --]

คู่มือสอบ หนังสือเตรียมสอบ งานราชการ  รับสมัครงาน สอบตำรวจ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รัฐวิสาหกิจ -> ประปาส่วนภูมิภาค -> แจกฟรี !! แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin2 2012-06-30 10:54

แจกฟรี !! แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เพื่อนๆ ลองโหลดดูนะครับ
มีหลายข้ออยู่เหมือนกาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก    
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อคลิกhttp://testthai.net/read.php?tid=5926

admin2 2012-06-30 10:56
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. – 10.

        ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสมาคมไทย

        เงินสดรับ สำหรับปี 2553 :

                    ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                155,000 บาท

                    จากการจัดสัมมนา                                                                                                                           58,000

                    จากการจำหน่ายวารสาร                                                                                                                 43,000

                    ดอกเบี้ยรับ                                                                                        29,000  

                    เบิกเงินจากธนาคาร                                                                                                                        35,000

        ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2553 :

                    เงินเดือน                                                                                           53,000 บาท

                    ค่าเช่า                                                                                                                                                 19,000  

                    ค่าน้ำค่าไฟ                                                                                        9,000

                    ค่าโฆษณา                                                                                         17,000

                    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                                           8,000

                    ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                                            40,000

                    ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                                                                                                           33,000

                    ค่าเสื่อมราคา                                                                                     24,000

        ทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันปลายปี 2553 :

                    เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                          453,000 บาท

                    ทรัพย์สินถาวร (สุทธิ)                                                                                                                    144,000

                    ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้า                                                           12,000

                    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                                                                                                                          8,000

                    เงินเดือนค้างจ่าย                                                                             13,000

                    รายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ                                                                                                                    4,000        

        ข้อมูลเพิ่มเติม

ณ  วันต้นปี 2553 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท

1.     รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2553  เท่ากับเท่าใด

        ก.    176,000 บาท                                                                        ข.    158,000 บาท

        ค.    152,000 บาท                                                                        ง.     134,000 บาท

        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

        ตอบ   ง.         คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2553

                                เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก                                                                                           155,000

                   หัก  ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี                                          12,000

                                       ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี                                                          9,000                      21,000

                                \  รายได้ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                                 134,000

2.     รายได้สำหรับปี 2553  มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

        ก.    309,000 บาท                                                                        ข.    289,000 บาท

        ค.    285,000 บาท                                                                        ง.     261,000 บาท

        จ.     265,000 บาท

        ตอบ   จ.         คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2553

                   เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ                                                                   29,000

                                หัก  ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี                                                                    3,000

                                \  ดอกเบี้ยรับ                                                                                                                    26,000

                                ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2553                                                          

                                ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                    134,000

                                การจัดสัมมนา                                                                                      58,000

                                จำหน่ายวารสาร                                                                                                                   43,000

                                ดอกเบี้ยรับ                                                                                            26,000

                                รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                      4,000

                                \  ยอดรวม                                                                                                                         265,000

3.     ในปี 2553  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด

        ก.    106,000 บาท                                                                        ข.    62,000 บาท

        ค.    82,000 บาท                                                                          ง.     86,000 บาท

        จ.     58,000 บาท

        ตอบ   ข.                                     สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย


สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

        รายได้ :

                ค่าบำรุงสมาชิก                                                                                                    134,000

                การจัดสัมมนา                                                                                                        58,000

                จำหน่ายวารสาร                                                                                                     43,000

                ดอกเบี้ยรับ                                                                                                              26,000

                รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                        4,000                  265,000

        ค่าใช้จ่าย :

                เงินเดือน                                                                                                                 53,000

                ค่าเช่า                                                                                                                                                       19,000

                ค่าน้ำค่าไฟ                                                                                                                9,000

                ค่าโฆษณา                                                                                                               17,000

                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                                                   8,000

                ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                                                                  40,000

                ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                                                                                                                33,000

                ค่าเสื่อมราคา                                                                                                           24,000                 203,000

                \  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย                                                                                                                 62,000

5.     ในปี 2553  เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด

        ก.    51,000 บาท                                                                          ข.    93,000 บาท

        ค.    77,000 บาท                                                                          ง.     67,000 บาท

        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

        ตอบ   ง.         คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2553

                                เงินเดือน                                                                                                 53,000

                                ค่าเช่า                                                                                                       19,000

                                                                                                                                                  72,000

                                บวก  ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี                                                           8,000

                                                                                                                                                  80,000

                                หัก   เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี                                                             13,000

                                \  เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า                                                   67,000

6.     ในปี 2553  เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

        ก.    171,000 บาท                                                                        ข.    187,000 บาท

        ค.    174,000 บาท                                                                        ง.     195,000 บาท

        จ.     ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

        ตอบ   ก.         คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2553

                                ค่าโฆษณา                                                                                             17,000

                                หัก  ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี                                                      5,000                    

                                \  เงินสดจ่ายค่าโฆษณา                                       12,000

                                คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2553

                                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                 8,000

                                บวก  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี                                                2,000

                                \  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                    10,000

                                เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2553

                                เงินเดือนและค่าเช่า                                                                            67,000

                   ค่าน้ำค่าไฟ                                                                                              9,000

                                ค่าโฆษณา                                                                                             12,000

                                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                               10,000

                                ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                                                40,000

                                ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                                                               33,000

                                \  ยอดรวม                                                                                    171,000

8.     เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2553 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

        ก.    363,000 บาท                                                                        ข.    339,000 บาท

        ค.    567,000 บาท                                                                       ง.     304,000 บาท

        จ.     602,000 บาท

        ตอบ   ข.        คำนวณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2553

                                เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี                                  453,000    

                   บวก  เงินสดจ่าย                                                                               171,000

                                                                                                                                             624,000

                                หัก  เงินสดรับ (155,000 + 58,000 + 43,000 + 29,000)           285,000

                                \  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี          339,000

admin2 2012-06-30 11:02
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก    
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
โทร 0831514162


เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกฟรี !! แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.056137 second(s),query:2 Gzip enabled