เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผอ.โรงเรียน อัพเดตปัจจุบัน กว่า 2000 ข้อ --]

คู่มือสอบ หนังสือเตรียมสอบ งานราชการ  รับสมัครงาน สอบตำรวจ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รัฐวิสาหกิจ -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> เก็งข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผอ.โรงเรียน อัพเดตปัจจุบัน กว่า 2000 ข้อ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-15 09:38

เก็งข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผอ.โรงเรียน อัพเดตปัจจุบัน กว่า 2000 ข้อ

 

 1. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

. องค์การบริหารส่วนตำบล                                          . โรงเรียน

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     . สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

 

2. ใครเป็นผู้แทนความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา

. รองผู้อำนวยการฯ                                                         . ผู้อำนวยการฯ

. ครูที่ผู้อำนวยการมอบหมายฯ                                      . ถูกทุกข้อ

 

3. ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   . ผู้อำนวยการสถานศึกษา

. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                       . ถูกทุกข้อ

 

4. โรงเรียนทุ่งสวรรค์นาคูมีครูทั้งหมด 5 คน

. ข้อมูล                                                                               . สารสนเทศ

. สถิติ                                                                                 . ข้อมูลสารสนเทศ

 

5. ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

. ครอบคลุม                                                                       . รวดเร็ว

. ทันสมัย                                                                           . ถูกต้อง

 

6. ข้อใดเป็นข้อมูลศูนย์ปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
 . DOC                                                                               . MOC

. PMOC                                                                             . NOC

 

7. ข้อใดคือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

. GIS                                                                               . MIS

. EIS                                                                               . ICT

8. หากต้องการทราบว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูกี่คนจะต้องค้นดูที่ข้อมูลใด

             . OBEC                                                                              . B- OBEC

             . P- OBEC                                                                        . M- OBEC

 

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถตอบคำถามว่าทำไม ต้องมีการวางแผน

. ลดความสูญเปล่าหรือความซ้ำซ้อน

. มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

. กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน

 

10. “ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจัดเป็นแผนลักษณะใด

. แผนระยะสั้น                                                                 . แผนระยะปานกลาง

. แผนระยะยาว                                                                . แผนระยะต่อเนื่อง

 

11. การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์มักใช้หลัก SWOT Analysis ตัวที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใด

. ประชาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนดี                    . ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน

. โรงเรียนมีครูแค่ 3 คนซึ่งไม่เพียงพอ                        . โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

 

12. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ตอบคำถามว่าจะต้องสร้างผลงานอะไร
. VISION                                                                          . MISSION
. GOAL                                                                             . OUT COME

13. “ทรัพยากรที่ใช้กล่าวไว้ในส่วนใดของโครงการ
. หลักการและเหตุผล                                                     . เป้าหมาย
. กิจกรรม                                                                           . ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14. ระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

. ทุกปี                                                                                 . ทุก 3 ปี

. ทุก 5 ปี                                                                             . ทุก 6 ปี

 

15. ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาชาติ

. คุณภาพคนไทยที่พึงประสงค์                                     . แนวการจัดการศึกษา

. การสร้างส่วนร่วมการจัดการศึกษา                            . แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

16. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่ พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแห่ง

. คุณภาพการศึกษา                                                          . มาตรฐานการศึกษา

. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา                                        . คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

17. การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการให้จัด ในรูปแบบใด

. โฮมสคูล                                                                          . ศูนย์การเรียน

. แหล่งเรียนรู้                                                                   . ฐานการศึกษา

18. ผู้มีอำนาจอนุมัติให้บุคคล ครอบครัวจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล (HOME SCHOOL)ได้

. ผอ.สพท.                                                                         . คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. สพฐ.                                                                                . กระทรวงศึกษาธิการ

 

19. การจัดการศึกษาของชุมชนอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

. อิหม่าน                                                                            . โต๊ะครู

. ปอเนาะ                                                                           . ยาวี

 

20. การจะโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขยกเว้นข้อใด

. คณะครูสมัครใจ                                                            . กรรมการสถานศึกษาสมัครใจ

. ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนสมัครใจ                             . ผ่านการประเมิน

 

21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องจัดทำทุกปี

. แผนกลยุทธ์                                                                    . แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

. ธรรมนูญโรงเรียน                                                        . แผนปฏิบัติการประจำปี

 

22. ส่วนใดเป็นส่วนที่ย่อยที่สุด

. แผน(PLAN)                                                                  . แผนงาน(PROGRAM)

. โครงการ(PROJECT)                                                   . กิจกรรม(ACTIVITY)

23. รูปแบบการวางแผนที่ให้ความสำคัญกับโครงการ

. PPBS                                                                               . PBB

. SPBB                                                                              . MBO

 

24. ระบบแผนงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบัน

. PPBS                                                                               . PBB

. SPBB                                                                              . MBO

 

25. แผนงบประมาณประจำปี 2554 เริ่มใช้ตั้งแต่วันใด

. 30 กันยายน 2554                                                          . 1 ตุลาคม 2554

. 1 มกราคม 2555                                                             . 30 กันยายน 2555

 

26. การจำแนกงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ จำแนกได้กี่ประเภท

. 3 ประเภท                                                                       . 5 ประเภท

. 7 ประเภท                                                                       . 11 ประเภท

 

27. ข้อใดเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ที่จัดเป็นงบลุงทุน

. เงินค่าตอบแทน                                                             . ค่าวัสดุ

. ค่าที่ดิน                                                                            . ค่าสาธารณูปโภค

 

28. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554  กำหนดไว้กี่แผนงบประมาณ
. 5 แผนงบประมาณ                                                        . 7 แผนงบประมาณ
. 9 แผนงบประมาณ                                                        . 11 แผนงบประมาณ

29. โครงการสำคัญที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น

. FLAGSHIP PROJECT                                            . MEGA PROJECT

. FISCAL PROJECT                                                  . OPERATION PROJRCT

 

30. ข้อใดเป็นประเภทเงินของสถานศึกษา

. งบประมาณ-นอกงบประมาณ -รายได้สถานศึกษา

. บริจาค-รายได้สถานศึกษา-รายได้แผ่นดิน

. งบประมาณ-นอกงบประมาณ -รายได้แผ่นดิน

. งบประมาณรายได้สถานศึกษา -รายได้แผ่นดิน

 

 

 

31. ค่าเช่าสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจำหน่ายสินค้า จัดเป็นเงินตามข้อใด

. เงินงบประมาณ                                                             . เงินรายได้สถานศึกษา

. เงินนอกงบประมาณ                                                    . เงินรายได้แผ่นดิน

 

32. “เงินหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1” จัดเป็นเงินตาม ข้อใด

. เงินงบประมาณ                                                             . เงินรายได้แผ่นดิน

. เงินรายได้สถานศึกษา                                                  . เงินนอกงบประมาณ

33. เงินรายได้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ได้แต่ครุภัณฑ์นั้นต้องมีราคาต่อหน่วยไม่เกินกี่บาท
. 5,000 บาท                                                                      . 10,000 บาท
. 100,000 บาท                                                                  . 1,000,000 บาท

34. ทะเบียนตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.. 2515 มีกี่ประเภท

. 3 ประเภท                                                                       . 4 ประเภท

. 5 ประเภท                                                                       . 7 ประเภท

 

35. ใบสำคัญรับเงิน(บค.)จัดไว้ในข้อใด

. สมุดเงินสด                                                                     . บัญชี

. ทะเบียน                                                                          . เอกสารประกอบ

 

36. การจัดซื้อหรือการจัดจ้างพัสดุมีกี่วิธี

. 3 วิธี                                                                                 . 4 วิธี

. 5 วิธี                                                                                 . 6 วิธี

 

37. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดกำหนดให้ดำเนินการด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

. มีวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

. มีวงเงินเกิน 200,000 บาท

. มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

. มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท

 

 

38. สถานศึกษาจะระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยเก็บเงินค่ากิจกรรมที่จำเป็นจากนักเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ

        . ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบ                                    . กรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
. ผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วย                                         . เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ

39. ทำไมต้องมีการควบคุมภายในสถานศึกษา

. เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

. เพื่อให้การบริหารด้านการเงิน การบัญชี ได้รับความเชื่อถือ

. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

. ถูกทุกข้อ

 

40. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการควบคุมภายในสถานศึกษา

. การจัดโครงสร้างองค์กร                                              . การประเมินความเสี่ยง

. สารสนเทศและการสื่อสาร                                         . การติดตามประเมินผล

จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)

- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน

- ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษามากกว่า 2000 ข้อ


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผอ.โรงเรียน อัพเดตปัจจุบัน กว่า 2000 ข้อ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 1.433941 second(s),query:1 Gzip enabled