เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย --]

คู่มือสอบ หนังสือเตรียมสอบ งานราชการ  รับสมัครงาน สอบตำรวจ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต.สอบภาค ก สอบภาค ข  รัฐวิสาหกิจ -> ท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. -> แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-10 19:58

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเฉลย

1.    ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้
       หลังจากมีการติดไฟ
   ก.   จุดติดไฟ
   ข.   จุดวาบไฟ
   ค.   จุดระเบิด
   ง.   ของเหลวติดไฟ
   จ.    การเดือดปะทุ
2.    องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด
   ก.   ความร้อน และเชื้อเพลิง
   ข.   เชื้อเพลิง และออกซิเจน
   ค.   ออกซิเจน และความร้อน
   ง.   สารติดไฟ  เชื้อเพลิง และความร้อน
   จ.   ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน
3.    ไฟชนิดใดเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน
   ก.   ชนิด เอ
   ข.   ชนิด บี
   ค.   ชนิด ซี
   ง.   ชนิด ดี
   จ.   ชนิด อี

จำหน่ายข้อสอบกรมส่งเสริมทุกตำแหน่งครับ  

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอด  )

ราคาเพียง 399 บาทครับ

 รายละเอียดประกอบด้วย 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ

4.    การป้องกันโดยมีการตรวจจับควันไฟ ความร้อน หรืออื่นๆ เพื่อส่งสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้กับอุปกรณ์
       ควบคุมเพื่อทำการสั่งงานให้ระบบระงับอัคคีภัยทำงาน  เป็นการป้องกันอัคคีภัยแบบใด  
   ก.   การป้องกันเชิงกำจัด
   ข.   การป้องกันเชิงสัญญาณ
   ค.   การป้องกันเชิงรุก
   ง.   การป้องกันเชิงรับ
   จ.   การป้องกันเชิงพื้นที่

5.    การจัดพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้ในการจัดระบบป้องกันควบคุมอัคคีภัยนั้น ข้อใดจัดเป็นพื้นที่ครอบครอง
       ประเภทที่ 3
   ก.    สำนักงาน
   ข.   โรงแรม
   ค.   โรงกลั่นน้ำมันโรงงานทอผ้า
ง.   โรงงานทอผ้า
จ.   โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ

6.    ถังดับเพลิงแบบโฟม สามารถใช้ดับไฟชนิดใด
   ก.    ชนิด ก (Class A)
   ข.    ชนิด ข (Class B)
   ค.    ชนิด ค (Class C)
   ง.    ข้อ  ก  และ  ข  ถูก
   จ.    ข้อ  ข  และ  ค  ถูก

7.    ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในข้อใด เป็นระบบที่น้ำจะไหลผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทุกหัว  ทำให้มี
       ปริมาณน้ำในการดับเพลิงสูงกว่าระบบอื่นๆ
   ก.    ระบบเปิด
   ข.    ระบบท่อแห้ง
   ค.    ระบบท่อเปียก
   ง.     ระบบก๊าซเฉื่อย
   จ.     ระบบหน่วงการทำงาน

8.    กรณีเนื้อที่อาคาร เกิน 250 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร และไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการ
       ต้องจัดเตรียมน้ำสำรองในปริมาณเท่าใด
   ก.      5,000  ลิตร
   ข.      7,500 ลิตร
   ค.     10,000 ลิตร
   ง.     15,000 ลิตร
   จ.     2,5000 ลิตร

9.    อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เป็นส่วนประกอบใดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   ก.    อุปกรณ์เริ่มต้น
   ข.   อุปกรณ์แจ้งเตือน
   ค.   แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
   ง.    แผงควบคุม
   จ.    อุปกรณ์ประกอบ

10.    ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการระเบิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ข้อใด
   ก.   ขนาดและปริมาณของฝุ่นละออง
   ข.   สภาพความปั่นป่วนในระบบ
   ค.   สภาพความชื้นในบรรยากาศ
   ง.   ข้อ  ก  และ  ข  ถูก
   จ.    ข้อ  ก  ข  และ  ค  ถูก


เฉลย
1.    ก   2.    จ   3.    ข   4.    ง   5.     ค   6.    ง   7.    ก   8.    ง   9.     ก   10.    จ

1.สาธารณภัยคือ....
ตอบ....อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิด....

2.เจ้าพนักงานตาม พรบ.นี้เป็นเจ้าพนักงานตาม กม.ใด....
ตอบ...ตาม พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 43

3.การค้นหาบุคคลต้องหาจากจุดใดของห้อง
ตอบ...ผนังข้างห้อง หรือ มุมห้อง

4.สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ห่างจากที่ชุมชนหรือศูนย์การค้า กี่ ก.ม.
ตอบ... 2.4 กม.

5.เมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่นาที
ตอบ...8 นาที

1. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของพนักงานดับเพลิง ปัจจุบันใช้รหัสวิทยุแบบใด
   ก.โค้ด ว.   ข. โค้ด คิว   ค.รหัส มอร์ส   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
2. ไฟเกิดจากอะไร
   ก. เชื้อไฟ + ความร้อน + ออกซิเจน
   ข. ความร้อน + ออกซิเจน
   ค. เชื้อไฟ + ความร้อน
   ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก
3. เครื่องดับเพลิง แบบใดดีที่สุด
   ก. แบบ A B C
   ข. แบบ A B C D
   ค. แบบ A B C D E
   ง. แบบ A
ตอบ ค

4.ไฟ มีกี่ประเภท (การเกิดของไฟ)......
ตอบ..5 ประเภท
1. ไฟประเภท A (Class A) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากวัสดุติดไฟโดยทั่วไป
2. ไฟประเภท B (Class B) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและก๊าซ
3. ไฟประเภท C (Class C) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งยังมิได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าออก
4. ไฟประเภท D (Class D) หมาย ถึง ไฟที่เกิดจากโลหะที่ลุกไหม้ได้ วัตถุระเบิด และสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
5. ไฟประเภท K  คลาสใหม่ที่กำหนดขึ้น คลาสนี้เป็นไฟที่เกิดขึ้นในกระทะ ร้อน หรือการหุงต้มกับข้าว  คือ ไฟที่ติดบนน้ำมันคล้ายๆ กับ การผัดผักบุ้งไฟแดง ไฟประเภทนี้ไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำ

5.การฉัน้ชีพ กับ การฉัน้ภัย ต่างกันอย่างไร
ตอบ...การฉัน้ชีพ คือ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามเกิดอุบัติเหตุ หรือ สาธารณภัยที่เกิดในปัจจุบัน และต้องรีบแก้ไขไม่ให้ถึงแก่ชีวิต
การฉัน้ภัย คือ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนหรือไม่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงไปอีก

6.ภัยคืออะไร ........
ตอบ..คือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือ มีผู้กระทำให้เกิดขึ้น

7.ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ ................
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8.พนักงานป้องกันภัย คือ ............
ตอบ...คือ บุคคลซึ่งผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

9.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ..............
ตอบ...คือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ความเสียหายอันเนื่องมากจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ไม่ว่าจะกระทำก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือ ภายหลังการเกิดภัย

10.กองทุน สปสช.คือ อะไร....
ตอบ..คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง

11.ศูนย์นเรนทร คือ....
ตอบ...คือ หน่วยฉัน้ชีพ (Emergency Medical Service) ที่ดำเนินการโดยกรมการแพทย์ เป็นศูนย์ฉัน้ชีพต้นแบบ (model) ของศูนย์ฉัน้ชีพอื่น ๆ โทร.1669

12.ไฟไหม้ โทรหมายเลข...
ตอบ  199

13.อปพร.คืออะไร...........
ตอบ คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

14.ว2 ว8 หมายความว่า....
ตอบ รับทราบข้อความ(ข่าว)  เป็นโคด ว.

15.สารดับเพลิงหลักที่หาง่าย และ ดีที่สุด คือ 
ตอบ...น้ำ...

16.Fire point กับ flash point ต่างกันอย่างไร.....
ตอบ...การติดไฟ ความร้อนต้องถึง 1. flash point คือ จุดวาบไฟ หมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำให้เชื้อเพลิงคายไอออกมาผสมกับอากาศ 2. Fire point คือ จุดเผาไหม้ มีอุณหภูมิสูงกว่า flash point 7 องศา C ตามลำดับ

17.วิธีการดับเพลิงหลัก มีกี่วิธี  (ตอบ...4.วิธีหลัก..)
ตอบ...1. ทำให้เย็นตัว ใช้น้ำ 2. ทำให้อับอากาศ ใช้คลุมดับ 3. ขจัดเชื้อเพลิง 4. ขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยฉีดสารดับเพลิง

18.FLASHOVER และ BACKDRAFT คือ อะไร
ตอบ  FLASHOVER  คือ ช่วงเวลาก่อนถึงพัฒนาการของไฟขั้นสูงสุด 
BACKDRAFT คือ พฤติกรรมการเกิดการระเบิดจากภายในห้อง

19.สถาบันมาตรฐานรับรองถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง มีสถาบันใดบ้าง
ตอบ...
1.   TIS (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
2.   UL - Under Writers Laboratories
3.   FM – Factory Mutual
4.   NFPA – National Fire Protection Association

20. โทร.1669 หมายถึง เรียก
ตอบ...เรียก ศูนย์นเรนทร (ศูนย์ฉัน้ชีพ)

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
รายละเอียดในไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย
ประวัติย่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปแนวสอบ จนท/จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาค ข
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
กฎหมาย/ระเบียบ
เรื่องเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล และการกำหนดอำนาจหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องระเบียบงานสารบรรณ
หลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย และการฉัน้ภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ (ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยอื่น ๆ

แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ถามตอบแนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2549

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162 
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6ธ.กรุงไทย  สาขาบรบือ
 
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pizzapizza2521@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.105442 second(s),query:1 Gzip enabled