ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
 • 3830เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

สอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ทหารอากาศ 2554

โพสต์
66
เงิน
66
ความดี
38
เครดิต
44
จิตพิสัย
0
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2544 จำนวน 276 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตามคู่มือแนะนำการสมัครสอบ หรือที่ www.person.rtaf.mi.th)
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็น ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497, ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
 3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 10. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก. แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ) 
การสมัครสอบ
 1. เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก / ใบสมัคร ระหว่างวันพุธที่ 19  มกราคม 2544  ถึง วันอาทิตย์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554  เวลา09.00 น. – 15.30  น. ในราคาฉบับละ 60  บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ), กองบังคับการกองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระหว่างวันจันทร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554
 2. วิธีการสมัครสอบ
  • สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานตามข้อ ๖.๑ ที่ อาคารรณนภากาศโรงเรียนนายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554  ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30  น. – 11.30 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. –15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 270  บาท (ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมทางธนาคาร 20 บาท)
  • สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐาน และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินรวมจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ในนาม นาวาอากาศเอก วิเชียร เรืองพระยา กองข้อมูลกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตู้ ปณ.11 ปณฝ. กองทัพอากาศ กรุงเทพ ฯ 10213  ระหว่างวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554  ถึง วันอาทิตย์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280  บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30  บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทาง ระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันพุธที่ 19  มกราคม 2554  ถึง วันอาทิตย์ที่ 6  มีนาคม 2554 ภายใน เวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วและจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก ฯ พร้อมยื่นใบสมัครได้ตาม วัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑ ในวัน เวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ
http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทีมา : http://www.person.rtaf.mi.th/index.htm 
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
ดาวโหลดข้อสอบเพิ่มที่  http://www.testthai1.com

1.    ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า
1.   ส่วยแทนแรง
2.   เงินค่าราชการ
3.   เงินรัชชูปการ
4.   ค่าผูกปี้
2.    หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
1.   ทางรัฐสภา
2.   ทางคณะรัฐมนตรี
3.   ทางศาล
4.   ทางสมาชิกวุฒิสภา
3.    แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด
1.   เอเชีย      
2.   อัฟริกา
3.   ยุโรป        
4.   อเมริกาเหนือ
4.    ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า
1.   3 เท่า        
      2.   4  เท่า
3.   5 เท่า      
     4.   6  เท่า

5.    ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  20  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน
   1.   เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน
   2.   ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว  มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน
   3.   ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศ
      อื่นๆในภูมิภาค
4.   มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย  มาเลเซีย  และกัมพูชา
6.          ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป
      1.    แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน
      2.    แม่น้ำไรน์  แม่น้ำดานูบ
      3.    แม่น้ำโวลกา  แม่น้ำอูราล
      4.    แม่น้ำโรน  แม่น้ำโอเดอร์
7.      คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด
      1.    คลองปานามา
      2.    คลองศีล
      3.    คลองสุเอช
      4.    คลองคอรินธ์
8.      ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด
      1.    บอสฟอรัส         3.    เบริง
      2.    ยิบรอลตา         4.    คุก
9.         กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น
      1.    ลักแชมเบิร์ก  สวิตเซอร์แลนด์
      2.    กัวเตมาลา   ฮอนดูรัส
      3.    โบลิเวีย  ปารากวัย
      4.    ไนเจอร์  ชาด
10.         แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ
      1.    เม็กซิโก – เงิน
      2.    เอธิโอเปีย – น้ำมัน
      3.    ชิลี – ทองแดง
      4.    สวีเดน – เหล็ก
11.   ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด
   1.   อิสตันบูล      3.   ลอนดอน        
   2.   ปารีส         4.   เอเธนส์
12.   ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด
   1.   การตั้งสถานีการค้า
   2.   กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่
   3.   การลงทุนทางการเกษตร
   4.   การค้าทาส
13.   กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่  5
   1.   อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่
   2.   การค้าของป่า – การทำป่าไม้
   3.   อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา
   4.   การทำนา – การทำป่าไม้
14.   ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่  4
   1.   เลิกพระคลังสินค้า
   2.   เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ  3
   3.   ยกเลิกภาษีปากเรือ  1700  บาท  และ  1500  บาท
   4.   สถาปนากรมพระคลังข้างที่
15.   ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง
   1.   สงครามโลกครั้งที่  1  -   ธงไตรรงค์
   2.   พระราชบัญญัติประถมศึกษา  -  พ.ศ.  2464
   3.   การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ  -  รัชกาลที่  6
   4.   ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ -  รัชกาลที่  4

16.   เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1.   เพื่อความสงบเรียบร้อย
2.   เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม
2.   เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3.   เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
17.   สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด
1.    มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว
2.    มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด
3.    มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น
4.    มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ
18.   การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบ
   ทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้
   1.    กฎหมาย
          2.    จารีตประเพณี
          3.    ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม
          4.    วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น  
19.   กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ
           1.     9    ประเทศ
           2.    10   ประเทศ
           3.    11   ประเทศ
           4.    12   ประเทศ
20.   ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด
   1.    ไทก้า
   2.    อบอุ่นชื้น
   3.    อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
   4.    เมดิเตอร์เรเนียน

21.   ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส  เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด
   1.   ไทรบุรี      กลันตัน   ตรังกานู
   2.   มะริด      ทวาย      ตะนาวศรี
   3.   พระตะบอง   เสียมราฐ   ศรีโสภณ
   4.   อาณาจักรล้านนา
22.   การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่  5  ทรงครองราชย์  แบ่งออกเป็น  2  ระยะ
   ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ
   1.   จัดตั้งกระทรวง  12  กระทรวง
   2.   ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์
   3.   ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค  ตั้งมณฑลเป็นภาค
   4.   ยกเลิกเมือง  เอก  โท   ตรี  จัตวา  เป็น  มณฑล  เมือง  อำเภอ  ตำบล   และ
หมู่บ้าน
23.   ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย
   1.   พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
   2.   ทรงตั้งดุสิตธานี  เมืองจำลองประชาธิปไตย
   3.   ปล่อยนักโทษกบฏ  ร.ศ. 130  ให้เป็นอิสระ
   4.   ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน
24.   การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถึง  2  ครั้ง
   เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ  มีผลดีต่อประเทศไทย
   อย่างไรสำคัญที่สุด
   1.   ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
   2.   ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้
   3.   นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ
      4.   เพื่อรักษาพระองค์
25.  การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด
         1.   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ                    
    2.   การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม
         3.   การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง                    
         4.   การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา
26.  ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา  ต้องขอความ
         ช่วยเหลือจาก IMF
1.   รายได้ลดลง  เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง
2.   มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก  ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ
3.   มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก
4.   มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย
27.  ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
         1.   การยึดมั่นในความเชื่อ  ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี
         2.   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
         3.   การติดต่อกับสังคมภายนอก
         4.   ไม่มีข้อใดถูก
28.   หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........
          1.   การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ                              
    2.   พระไตรปิฎก
          3.   พระอริยสัจสี่                                                  
   4.   ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
29.   ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด
          1.  อาณาจักรขอม    
   2.   อาณาจักรละโว้
          3.  อาณาจักรจักรทวารวดี          
    4.   อาณาจักรศรีวิชัย
30.   “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม”  ด้วยเหตุผลใด
   1.    เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ
   2.    มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก
   3.    มีดินที่อุดมสมบูรณ์
   4.    มีการแปรรูป

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้