ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1018 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1854
1639
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-06

แนวข้อสอบ พรบ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

คลิกถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบปลัดอำเภอ

1. อาวุธปืน”  หมายความรวมตลอดถึงอะไร

ตอบ       อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ

2. เครื่องกระสุนปืน”  หมายความรวมตลอดถึงอะไร

ตอบ       กระสุนโดด  กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ  หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน

3. วัตถุระเบิดคืออะไร

ตอบ       วัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหาร กับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆ หรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้  หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิด

4. ดอกไม้เพลิง”  หมายความรวมตลอดถึงอะไร

ตอบ       พลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

5. สิ่งเทียมอาวุธปืน”  หมายความว่าอะไร

ตอบ       สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน

6. มี”  หมายความว่าอะไร

ตอบ       มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่หมายความถึงการที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น

7. สั่ง”  หมายความว่าอะไร

ตอบ       ให้บุคคลใดส่งหรือนำเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักร

8. นำเข้า”  หมายความว่าอะไร

ตอบ       นำเข้ามาจากภายนอกราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ

 

9. พระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่

ตอบ       (1) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการ (ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ (ง) ราชการทหารและตำรวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและตำรวจ หรือของหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี

10. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงในเรื่องอะไร

ตอบ       (1) จำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอื่น  นอกจากของราชการทหารและตำรวจหรือหน่วยราชการตามมาตรา 5 วรรคสอง

(2) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต

(3) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้

(4) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

12. การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (1) ตามมาตรา 5 วรรคสอง

ตอบ       ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

13. ส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้ใคร

ตอบ       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

14. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากใคร

ตอบ       นายทะเบียนท้องที่

15. ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใดความในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่

ตอบ       (1) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

                (2) ข้าราชการ  พนักงาน   หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  5 วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ

                (3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมี

16. ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอะไร

ตอบ       อาวุธปืนแต่ละกระบอก


admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1018 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1854
1639
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-06
อาวุธปืน” หรือ “ไฟร์อาร์ม” (Firearms) มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางมุมมองก็เห็นว่าอาวุธปืนทั่วไปโดยสภาพแล้วเป็นอาวุธที่สามารถใช้ประหัตประหาร หรือประทุษร้ายต่อชีวิตไม่ว่าของตนเองหรือผู้อื่น แต่อีกมุมมองหนึ่งเห็นว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครอง จึงมีสภาพเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของด้วย ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืนของฝ่ายปกครองซึ่งอาจสวมหมวกหลายใบเช่นหน้าที่หนึ่งในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน และในระยะเวลาอันใกล้นี้ (มิถุนายน ๒๕๕๕) ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนในคดีอาญาบางประเภท ซึ่งก็มีความผิดบางกรณีตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอยู่ด้วย การปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เป็นเจ้าของอาวุธปืนเหล่านั้น และรวมถึงการมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมด้วย พนักงานฝ่ายปกครองจึงอาจต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อาทิเช่นในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการควบคุมให้การซื้อ มี ใช้ สั่ง ทำ นำเข้า ค้า หรือจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และการทำหน้าที่สอบสวนความผิดทางอาญาในเรื่องนี้ควบคู่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันไปด้วย เป็นต้นสาระสำคัญที่นำเสนอจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

ส่วนที่ ๑ บทบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธปืน ในส่วนนี้จะกล่าวถึง ความหมายของอาวุธปืน อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ การเรียกขนาดอาวุธปืน ส่วนสำคัญที่ถือว่าเป็นอาวุธปืน การทำเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน การพิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตของนายทะเบียน มาตรการควบคุมอาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว ลักษณะความผิดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้แก่ การพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต เรื่องที่ต้องปฏิบัติภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และความผิดเกี่ยวกับร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง ร้านจำหน่ายวัตถุระเบิด ร้านประกอบ ซ่อมแซมอาวุธปืน และร้านจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน

ส่วนที่ ๒ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอำนาจสอบสวนได้และที่สอบสวนไม่ได้ส่วนที่ 1 บทบัญญัติเกี่ยวกับ “อาวุธปืน”ความหมายของอาวุธปืน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(5) ได้ให้ความหมายของ “อาวุธ” ไว้ว่าหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ

จากนิยามข้างต้น จึงอาจแบ่งชนิดของอาวุธออกได้เป็น 2 ประการ คือ

(1) อาวุธโดยสภาพ หมายความว่า โดยสภาพหรือโดยลักษณะของสิ่งนั้น ๆ สามารถที่จะใช้ทำลายหรือใช้ประทุษร้ายบุคคลอื่นได้ในตัวของมันเอง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสริมเติมแต่งประการใดอีก อาทิ เช่น มีดปลายแหลม หอก ดาบและปืน เป็นต้น

(2) อาวุธซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ หมายความว่า โดยสภาพหรือโดยลักษณะของสิ่งนั้น มิใช่

อาวุธโดยสภาพ แต่ผู้ใช้ได้นำสิ่งนั้นไปใช้หรือเจตนาจะใช้สิ่งนั้นประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างอาวุธ เช่น ท่อนไม้ ก้อนหิน โดยสภาพแล้วย่อมไม่ใช่อาวุธแต่หากนำมาใช้หรือมุ่งหมายที่จะใช้ประทุษร้ายบุคคลอื่นให้ได้รับอันตราย

(จะบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ก็ไม่สำคัญ) แล้ว ก็ถือว่าท่อนไม้หรือก้อนหินนั้นเป็นอาวุธ

สำหรับประเทศไทย กฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในปัจจุบัน

จะมีก็แต่พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2490 เป็นต้นมา และในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเท่านั้น ไม่รวมถึงวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

“อาวุธปืน” ได้แก่ อาวุธปืนโดยสภาพ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หมายถึง อาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สอัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีที่กฎหมาย “ให้ถือว่าเป็นอาวุธปืน” คือชิ้นส่วนสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง(ปัจจุบันกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) กำหนดไว้คือ ลำกล้อง เครื่องลูกเลื่อน เครื่องลั่นไก และเครื่องส่งกระสุน)

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ความหมายของอาวุธปืนตามกฎหมายจึงมิได้จำกัดเฉพาะว่า ต้องเป็นอาวุธปืนจริงๆ หรือจะต้องเป็นอาวุธปืนที่สามารถใช้ยิงได้จริงๆ แม้อาวุธปืนและลำกล้องปืนจะชำรุดใช้การไม่ได้หรือไม่อาจใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุได้ ผู้ที่มีหรือพาอาวุธปืนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนดังกล่าว ก็อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 นี้ได้ (ฎีกาที่ 1903/2520 (ประชุมใหญ่), 1022/2522 และ 1459/2523)

สำหรับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 นี้ (เว้นมาตรา 8 ทวิ) มิให้ใช้บังคับแก่

1. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของ

(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการ

(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวม 21 หน่วยงาน (เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547))

(ค) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินอันสำคัญ ของรัฐ รวม 12 หน่วยงาน (เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 และฉบับที่ 16)

(ง) ราชการทหารและตำรวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือทางราชการของทหารและตำรวจ หรือหน่วยราชการ แล้วแต่กรณี

2. อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจำเรือเดินทะเล รถไฟและอากาศยานตามปกติ ซึ่งได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมายแล้ว

3. ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจำเรือเดินทะเล อากาศยาน และสนามบินตามปกตินอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่และกำหนดในกฎหมายให้อาวุธปืนของหน่วยงานไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 อีกด้วยได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษนายทะเบียนท้องที่

“นายทะเบียน” ในแต่ละท้องที่จะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งไว้เป็นการเฉพาะตำแหน่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2548 แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง ส่วนในจังหวัดอื่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายทะเบียนท้องที่ในเขตจังหวัด และในระดับอำเภอได้แก่นายอำเภอ เป็นนายทะเบียนท้องที่อำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำกิ่งอำเภอ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้

อาวุธปืน ประเภท ชนิด และขนาดใดบ้างที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ได้นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงสองฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) และกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๒) กล่าวคือ

“อาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้” ได้แก่

1. อาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 11.45 มม.

2. อาวุธปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ดังต่อไปนี้

(ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้อง ไม่ถึง 20 มม.

(ข) ปืนประจุปาก ปืนลูกซอง ปืนพลุสัญญาณ

3. อาวุธปืนชนิดที่มีเครื่องกลไกสำหรับบรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ ดังต่อไปนี้

(ก) ขนาดความยาวลำกล้องไม่ถึง 160 มม.

(ข) ปืนลูกซอง

(ค) ปืนลูกกรด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำกล้องไม่เกิน 5.6 มม.

4. อาวุธปืนชนิดไม่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ

5. อาวุธปืนชนิดที่ไม่ใช้กระสุนที่บรรจุวัตถุเคมีที่ทำให้เกิดอันตราย หรือเป็นพิษ หรือไม่ใช้เครื่องกระสุนปืนที่บรรจุเชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือวัตถุกัมมันตภาพรังสี

“เครื่องกระสุนปืน”ต้องเป็นเครื่องกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนตามที่ได้รับอนุญาตแต่ต้องไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนชนิดเจาะเกราะหรือชนิดกระสุนเพลิง

“วัตถุระเบิด” ต้องเป็นชนิดและขนาดที่ใช้เฉพาะในกิจการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรม และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว

“ดอกไม้เพลิง”รวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

“สิ่งเทียมอาวุธปืน” สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน

อาวุธปืนที่ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตสำหรับให้ทำ หรือสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน สำหรับอาวุธปืน ดังต่อไปนี้เพื่อการค้าหรือเพื่อใช้ส่วนตัว คือ

(๑) ปืนกลทุกชนิด และทุกขนาด

(๒) ปืนเล็กสั้นแบบ ๔๗ ใช้กระสุนหัวป้านขนาด ๘ มม.

(๓) ปืนเล็กสั้นแบบ ๔๗/๖๖ ใช้กระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.

(๔) ปืนเล็กยาวแบบ ๔๕ และ ๔๖ ใช้กระสุนหัวป้านขนาด ๘ มม.

(๕) ปืนเล็กยาวแบบ ๔๕/๖๖ ใช้กระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.

(๖) ปืนเล็กยาวแบบ ๖๖ ใช้กระสุนหัวแหลมขนาด ๘ มม.

(๗) ปืนเล็กยาวแบบ ๘๓ ใช้กระสุนหัวแหลมขนาด ๖.๕ มม.

(๘) ปืนยิงเร็วหรือปืนซึ่งมีเครื่องกลไกที่บรรจุกระสุนเองให้สามารถยิงซ้ำได้ทุกขนาด รวมทั้งขนาดปืนพกซึ่งมีความยาวของลำกล้องตั้งแต่ ๑๖๐ มม. ขึ้นไป เว้นแต่ปืนชนิดลำกล้องไม่มีเกลียว ซึ่งใช้ยิงสัตว์

(๙) ปืนชนิดใดที่ใช้กระสุนอย่างเดียวกันได้กับปืนที่กล่าวไว้ตั้งแต่หมายเลข (๒)ถึง (๘)

(๑๐) ปืนทุกชนิดที่สามารถส่งกระสุนซึ่งเป็นวัตถุเคมีชนิดเป็นพิษหรืออาจให้เกิดอันตราย รวมทั้งเชื้อโรค หรือเชื้อเพลิง

(๑๑) ปืนที่มีเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ

(๑๒) ซองกระสุนที่สามารถบรรจุกระสุนได้เกินกว่า 2๐ นัด

การเรียกขนาดอาวุธปืน

การเรียกขนาดอาวุธปืนมีทั้งที่เรียกเป็น Caliber ที่มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว และแบบอเมริกันที่มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร ดังนั้น ในเรื่องนี้ทางราชการจึงได้เคยออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติว่าให้เทียบเคียงชนิด ขนาดกัน ส่วนจะลงในเอกสารเป็นมิลลิเมตร หรือนิ้วนั้นให้ดูจากเอกสารประกอบการนำเข้า เช่น ใบคู่มือประจำปืนที่นายทะเบียนท้องที่ที่อนุญาตให้นำเข้าได้ออกไว้ หรือดูที่ตัวอาวุธปืน ทั้งนี้เพื่อยึดการอ้างอิงการวัดขนาดมาจากโรงงานผู้ผลิตอาวุธปืนในต่างประเทศ เป็นต้น ดังจะเทียบได้ดังนี้
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้