ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1050 (3)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1050
925
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-13

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

แนวข้อสอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.. ๒๕๔๙

************************

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.. ๒๕๔๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 1 มกราคม 2549                                                  ค. 31 มกราคม 2549

ข. 30 มกราคม 2549                                                ง. 31 ธันวาคม  2549

ตอบ   ค. 31 มกราคม 2549

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.. ๒๕๔๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด

ก. 1 มกราคม 2549                                                  ค. 1 มีนาคม  2549

ข. 1 กุมภาพันธ์  2549                                            ง. 1 ธันวาคม  2549

ตอบ    ข. 1 กุมภาพันธ์  2549

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ก. การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้าง

ข. กำหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเอง

ค. การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ง. มีการเปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา

ตอบ   ง. มีการเปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างแต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทำได้ตามระเบียบอื่น โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา  (Sealed Bid Auction)

4. ราคาสูงสุดหมายความว่า

ก. ราคากลาง

ข. วงเงินงบประมาณที่มีอยู่                                                  

ค. ราคาสูงสุดที่ทางราชการจะพึงรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.. กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

ราคาสูงสุดหมายความว่า ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู่ หรือราคาสูงสุดที่ทางราชการจะพึงรับได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.. กำหนด

5. กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่เท่าใด ต้องดำเนินการตามระเบียบนี้

ก. ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป                 ค. ตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป

ข. ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป                  ง. ตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป

ตอบ   ข. ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป 

ข้อ ๔ การใช้บังคับ

ให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีการอื่นได้

6. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. กวพ..                                                                  ค. กพ.อ.

ข. กวพ.                                                                      ง. วพอ.

ตอบ   ก. กวพ..         

ข้อ ๖ คณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกโดยย่อว่า             “กวพ..”ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ  คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานกำกับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ

7. ใครเป็นประธานใน  กวพ..   

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค. ปลัดกระทรวงการคลัง

ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตอบ   ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ( ดูคำอธิบายข้อ 6 )

8. ข้อใดคือหน้าที่ของ  กวพ..

ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข. พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

ค. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อ ๗ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ

กวพ.. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

() ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

() พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

() พิจารณาอุทธรณ์และคำร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้และความไม่เป็นธรรมอื่น ๆ

() พิจารณาอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น

() กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

() เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ต่อคณะรัฐมนตรี

() แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่ กวพ..

     มอบหมาย แล้วเสนอให้ กวพ.. พิจารณา เว้นแต่ กวพ.. จะมีมติมอบหมายให้ดำเนินการแทน

     กวพ.. ไปได้


คลิกถูกใจเพจ เพื่อรับแนวข้อสอบ พนักงานธุรการโรงเรียน


admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1050 (3)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1050
925
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-13

แนวข้อสอบพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ “กวพ.อ.”
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย
ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่บุคคลตามข้อใด
ก. อธิบดี
ข. หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.

4. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงประกอบด้วย จำนวน บุคคลตามข้อใด
ก. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน
ข. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 4 คน
ค. ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่เกิน 4 คน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

5. คณะกรรมการประกวดราคา จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา ดำเนินการคัดเลือกเบื้อต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบด้วยหรือไม่
ข. ขอเสนอด้านเทคนิค (Prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม่
ค. เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเสร็จแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ

6. การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เรียกวิธีการจ้างนี้อย่างไร
ก. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
ข. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประมูลงาน
ค. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการอ้อม
ง. ถูกทุกข้อ

7. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงกระได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งอย่างไร
ก. เป็นการจ้างที่มี่ค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
ข. เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว
ค. เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวขาญในงานที่จะทำให้บริการตามที่ต้องการ
มีจำนวนจำกัดไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้าง
ไม่เกิน 2,000,000 บาท และเป็นงานเร่งด่วน
ง. ถูกทุกข้อ

8. บุคคลตามข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ก. อัยการสูงสุด
ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งแล้ว จะแต่งตั้ง
อีกได้หรือไม่
ก. แต่งตั้งอีกได้
ข. อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ค. แต่งตั้งอีกไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก

10. ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจะต้องมีสาะสำคัญตามข้อใด
ก. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ข. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
ค. กำหนด วัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา
ง. ถูกทุกข้อ

11. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างประเภทใด
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา 
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
ง. ไม่มีข้อใดถูก

12. การจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท จะกระทำให้ต้องเป็นกรณีตามข้อใด
ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ
ข. เป็นงานที่ปกเปิดเป็นความลับของทางราชการ
ค. เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น
ง. ถูกทุกข้อ

13. เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับที่ปรึกษาต่างประเทศอย่างไร
ก. ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ
ข. ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ค. แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วน
ราชการหรือรัฐสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินการจ้างที่ปรึกษางานประเภทเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

14. ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กระทำการเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรงให้ลงโทษตามข้อใด
ก. ตัดเงินเดือน 
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ง. งดขึ้นเงินเดือน 
ค. ภาคทัณฑ์

15. ก่อนดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด
ก. อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกัน
ข. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า
ค. ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ

16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกาศตามข้อใด
ก. ประกาศ ณ. วันที่ 31 มกราคม 2549
ข. ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ค. ประกาศ ณ. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

17. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ตามข้อใด
ก. อ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา
ข. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อคหรือแบบรูปและรายละเอียด 
ค. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ

18. การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานมีอัตราการจ่ายเป็นอย่างใด
ก. อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ข. อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไม่มีข้อใดถูก

19. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีใดบ้าง
ก. มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย
ข. ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

20. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ดำเนินการตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการให้แก่บุคคลตามข้อใด
ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ข. หัวหน้าส่วนราชการนั้น
ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ง. ไม่มีข้อใดถูก

21. ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้จะต้องดำเนินการอย่างใด
ก. ประสานให้ตรวจรับ
ข. เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

22. ในการซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ต้องเสนอรายงานตามข้อใดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ก. ราคาประเมิณของทางราชการในท้องที่นั้น
ข. ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
ค. ราคาต่ำสุที่อาจซื้อได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก

23. การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศข้อใดดำเนินการผิด
ก. ติดต่อผ่านนายหน้า
ข. ดำเนินการในทำนองเดียวกันตามกฎหมาย
ค. ติดต่อกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ทำนิติกรรมซื้อขายจที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของประเทศนั้น
ง. ดำเนินการตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น

24. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
ก. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ค. รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ
ง. สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร

25. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผู้รับประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ผู้เสนอ
ราคาไม่ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ข. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน
1. ข 21. ข 
2. ข. 22. ค 
3. ง 23. ค 
4. ก 24. ค
5. ง 25. ข
6. ก 
7. ง 
8. ง 
9. ข 
10. ง 
11. ข 
12. ง 
13. ก 
14. ก 
15. ง 
16. ก 
17. ง. 
18. ค 
19. ค 
20. ก

admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1050 (3)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1050
925
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-13
ประเภทกฎระเบียบ/ประกาศ: 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้