ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
 • 1750เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย ทุกวิชาเอก

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย ทุกวิชาเอก

เข้าดูเว็บhttp://testthai.net/read.php?tid=6731

 1. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

  แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  - ทดสอบความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์

  - ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

  - กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

  - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

  - นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  - เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน


  แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้

  - หลักการศึกษา

  - การจัดกระบวนการเรียนรู้

  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

  - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  - การพัฒนาผู้เรียน

  - การบริหารจัดการชั้นเรียน

  - การวิจัยทางการศึกษา

  - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

  - วัดแววความเป็นครู

  - จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

  - เทคนิคและวิธีการจัดการเรียน


  แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

  1.      - วิชาเอกคณิตศาสตร์  

        - วิชาเอกฟิสิกส์         

        - วิชาเอกเคมี              

        - วิชาเอกชีววิทยา        

        - วิชาเอกภาษาอังกฤ

  2. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนานได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

   ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
       thai4563@gmail.com     หรือ    083-1514162

   ขั้นที่ 2โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายนวพรรษ พิมวิเศษ

   ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลขอนแก่น
   -
    ธนาคารกรุงไทย ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ

    

   ขั้นที่ 3แจ้งการโอนเงิน ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ

   แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMSมาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

    

   เข้าดูเว็บ http://testthai.net/read.php?tid=6731

                ข้อสอบเราหวังผลครับ  ออกชัวร์ๆๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้