ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1317เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ททท การท่องเที่่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 51 อัตรา

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง รวม 39 ตำแหน่ง 51 อัตรา <รับออนไลน์> (2-31 ม.ค.56)
 ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. บุคลากร ๔ งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานวางแผน ๔ งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
๓. พนักงานวางแผน ๔ งานแผนนโยบาย กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
๔. พนักงานวางแผน ๔ งานกลยุทธ์ตลาดในประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรารู้ความ 
๕. พนักงานวางแผน ๔ งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๒ อัตรา
       ๖. เลขานุการ ๔ ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
๗. พนักงานวางแผน ๔ งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง  ๑ อัตรา
๘. พนักงานวางแผน ๔ งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา 
๙. พนักงานวางแผน ๔ งานติดตามและประเมินผลการบริหารองค์กร กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามบริหารความเสี่ยง ๑ อัตรา 
๑๐. พนักงานวางแผน ๔ งานติดตามและประเมินผลตลาดต่างประเทศ กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามบริหารความเสี่ยง ๑ อัตรา 
๑๑. พนักงานการตลาด ๔ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้  แปซิฟิกใต้ จำนวน ๑ อัตรา
๑๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา 
๑๓. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
๑๔. นิติกร ๓ งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๑๕. นิติกร ๓ งานควบคุมด้านวินัย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๑๖. บุคลากร ๓ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
๑๗. นักบัญชี ๓ งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
๑๘. นักบัญชี ๓ งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
๑๙. พนักงานงบประมาณ ๓ งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
๒๐. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๑. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

       ๒๒. พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๓. พนักงานการเงิน ๓ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๔. พนักงานวางแผน ๓ งานแผนบริหารองค์กร กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๕. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๖. พนักงานวางแผน ๓ งานบริหารภาวะวิกฤต กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
       ๒๗. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานพัฒนาหลักสูตร กองเผยแพร่ความรู้ด้าน การท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ๑ อัตรา
       ๒๘. พนักงานการตลาด ๓ งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ อัตรา

๒๙. พนักงานการตลาด ๓ ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน ๑๒ อัตรา
๓๐. พนักงานการตลาด ๓ งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน แปซิฟิกใต้  ๑ อัตรา
       ๓๑. พนักงานส่งเสริมการตลาด ๓ งานสื่อโทรทัศน์ กองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
       ๓๒. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานข่าวต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
       ๓๓. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานข่าวในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
       ๓๔. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ๑ อัตรา

๓๕. พนักงานส่งเสริมการตลาด ๓ งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน ๑ อัตรา
๓๖. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๓๗. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา๓๘. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๓๙ . ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานประชาสัมพันธ์ งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
ดูรายละเอียด การสมัครสอบ

http://reg.registrar.ku.ac.th/tat
จำหน่ายแนวข้อสอบ ททท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เลือกตามตำแหน่งที่สอบครับ
-  แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
-  แนวข้อสอบการวางแผนงาน
-  แนวข้อสอบการวิจัย
-  แนวข้อสอบการตลาด
- แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ/งานสารบรรณ
- การจัดการความเสี่ยง
- แนวข้อสอบการสื่อสาร
- แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบบัญชี
- แนวข้อสอบการตลาด
- แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+อีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net/read.php?tid=6529
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเราครับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้