ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 793เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์

1. การวางแผน  หมายถึง

ตอบ กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจของผูบริหารที่จะกําหนดวิธีการไวลวงหนา

อยางเปนระบบเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพโดยนําเอาอมูลขาวสาร( Information)ในอดีตมากําหนดหรือพยากรณอนาคต

2. องคประกอบของการวางแผน ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ   1.  การกําหนดจุดหมายปลายทาง  (Ends) ที่ตองการบรรลุ 

            2. วิธีการและกระบวนการ(Means  and  Process)   

            3. ทรัพยากร  (Resources)  และคาใชจาย  (Cost) 

           4. การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)       

           5. การประเมินผลแผน  (Evaluation)

3. การแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์การสามารถแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ    3ระดับ   คือ  1.การวางแผนระดับนโยบาย ( PolicyPlanning )   

                                  2. การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning )      

                                  3.แผนปฏิบัติการ หรือแผนดำเนินงาน ( Operation Plan )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.

- แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ http://www.testthai.net/read.php?tid=6469
                                             ขอให้ท่าสอบได้นะคับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้