ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 937เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบเปิดสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี 100 อัตรา ปี2556

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจำปีงบประมาณ 2556


กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
สิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ
และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ - ๓๐ ปี(เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๘)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  ๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
            (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน

      ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ    กระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กก. ขึ้นไป
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

กำหนดการ
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )   
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร   ชุดละ ๑๐๐.- บาท
-  ส่วนภูมิภาค   วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๓ ธ.ค.๕๕ –  ๑๕ ก.พ.๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร
การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖
 - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖
 - ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖
 - ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖
การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง [url]www.atc-rta.com[/url]

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 351.69 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทหารประทวนสายงานสัสดี  ประจำปีการศึกษา 2556
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เฉลยละเอียด)

ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัคร ปี 2556

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

- แนวข้อสอบเก่าทหารประทวนสายงานสัสดี

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่ง EMS หนังสือ  + VCD ติว  ราคา 679-  รอแค่ 3 วัน เอง


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com
            หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ http://www.testthai.net/read.php?tid=6464
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จในการสอบคับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้