ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2114เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

รวมข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกตำแหน่ง

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมข้อสอบสถาบันการพลศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง 2556
1. 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

        ก.  3 กรกฎาคม 2546                                                          ข.  4 กรกฎาคม2546
   ค.  6 กรกฎาคม2546                                                          ง.  7 กรกฎาคม 2546

     2. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ  นอกเหนือจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  ก.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                    ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  ค.  พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                      ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข

3. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  ข.  ระเบียบบริหารราชหารใส่กลาง
  ค.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
  ง. ระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ + เฉลยละเอียด
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองปัจจุบัน
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
-ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ตำแหน่งนิติกร
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย

ข้อสอบอาจารย์และบุคลากร
- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 
- นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน 
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข 
- แนวข้อสอบความเป็นครู 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                             ง.  เลขาธิการสภาแห่งชาติ

5. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                      
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                          
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                        ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.  สำนักงานเป็นพระราชกำหนด                                   ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

7. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี  ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.  ออกเป็นกฎกระทวง                                                      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                              ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ

8. ผู้บังคับบัญชาที่มีกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ คือใคร
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                         ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา                                               ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก.  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ  ศาสนา  ศิลป  วัฒนธรรม  และการศึกษากับการศึกษาทุกระดับ
ข.  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
ค.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง.  จัดทำงานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

10. การเสนอนโยบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษาต้องเสนอต่อใคร
ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                             ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  คณะรัฐมนตรี                                                                 ง.  เลขาธิการสภาการศึกษา

11. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                             ง.  เลขาธิการสภาการศึกษา

12. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา
ก.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                        ง.  สำนักอำนวยการสภาการศึกษา

13. หน่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                      
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                            
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี
ข.  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15. หน่วยงานที่มีอำนาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญาทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับแก่คณะรัฐมนตรี คือ หน่วยงานใด
ก.  สำนักงานเลขาธิการศึกษา                                           ข.  สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา
ค.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  ง.  สำนักงานรัฐมนตรี

16. บุคคลในข้อใดทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ
ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17. บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                         ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      ง.  เลขาธิการสำนักรัฐมนตรี

18. ข้อใดคืองานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี
ก.  งานเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ข.  งานเกี่ยวกับราชการประจำในกระทรวง
ค.  งานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแผนและงบประมาณของกระทรวง
ง.  งานด้านการบริหารและจัดการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  บริหารราชการภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
ข.  ตรวจราชการเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการกรับปรุงพัฒนา
ค.  ติดตามและประเมินผลนโยบายภารกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ง.  ทุกข้อเป็นงานในภารกิจของผู้ตรวจราชการ

20. บุคคลในข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบกิจการของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา  ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะ
ก.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                           ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา                                               ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองปัจจุบัน
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
-ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
-ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ตำแหน่งนิติกร
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
-ตำแหน่งนักวิชาการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้