ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 4669เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

รวมข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธกส ใหม่ล่าสุด

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14) —

แนวข้อสอบ ธกส  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

      1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

         กพ.ศ. 2473                  พ.ศ. 2499

         คพ.ศ. 2502                  พ.ศ. 2509

         ตอบ  พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

   กพุทธศักราช 2475         พุทธศักราช 2490

  พุทธศักราช 2502         พุทธศักราช 2486

         ตอบ   พุทธศักราช 2486

      3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

        กกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

        ขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ค.  กระทรวงการคลัง

        งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธกส  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- มาตรการประหยัพลังงาน

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- แนวข้อสอบพัสดุ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่ง EMS หนังสือ  + VCD ติว  ราคา 679-  รอแค่ 3 วัน เอง


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายนวพรรษ พิมวิเศษ
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลขอนแก่น
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บข้อสอบ http://www.testthai.net/read.php?tid=6386
        ข้อสอบเราหวังผลครับ  ออกชัวร์ๆๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ     ค. ธีระ วงศ์สมุทร


6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture            
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                            
             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                    
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย    
10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
              ก.ซื่อสัตย์สุจริต    
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.baac.com                                          
ข.  www.baac.co.th
ค.  www.baac.or.th        
ง. www.baac.org
ตอบ     ค.  www.baac.or.th          

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ก. www.tgs.go.th                                            
ข. www.maco.go.th
ค.www.moct.org                              
ง. www.moac.go.th        
ตอบ     ง. www.moac.go.th            
13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
ก.  850  สาขา                   ข.  980 สาขา
ค.  1ม002  สาขา                   ง.   1,101 สาขา
ตอบ     ง.   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553
14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
ก. 6 ด้าน              
ข. 5 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 3 ด้าน
ตอบ     ง. 3 ด้าน
15.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด
ก.  ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร                  ข.  ให้ความรู้ด้านการเกษตร
ค.  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น        ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
ตอบ     ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                    
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                  
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ     ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี                                   ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย                                        ง.   อุดรธานี
ตอบ     ค.  หนองคาย
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ
ตอบ     ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      
ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
  ตอบ ข้อ ค.    2555-2559      

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  มุ่งเน้นเรื่องใด
ก.  การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น                        
ข. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ                                            
ง. ถูกทุกข้อ
  ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
ธกส เปิดสอบ ผู้ช่วยธุรการ 260 อัตรา
รับสมัคร 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
ดาวโหลดเอกสาร   notice (1).pdf (149 K) ดาวน์โหลด: 2
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
1. สำนักงานคืออะไร
ก. องค์การ ข. รัฐวิสาหกิจ
ค. บริษัท ง. สถานที่ทำการบริหารงาน
คำตอบ ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร
ก. กรรมกร ข. ภารโรง
ค. เสมียนพนักงาน ง. หัวหน้าแผนกงาน
คำตอบ ค. เสมียนพนักงาน

3. สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง
ก. การบังคับบัญชา ข. การประสานงาน
ค. การควบคุมงาน ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

4. การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่
คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ
ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์ ข. ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์
ค. ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชูโต ง. ศาสตราจารย์ บุญสม มาติน
คำตอบ ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์

5. การจัดการเป็นอะไร
ก. ศิลปะ ข. วิทยาศาสตร์
ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์

6. นโยบายคืออะไร
ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ข. วัตถุประสงค์ขององค์การ
ค. โครงการต่างๆ ขององค์การ ง. การกำหนดรายละเอียดของงาน
คำตอบ  ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

7. Directing Manager หมายถึง
ก. ผู้ถือหุ้น ข. กรรมการดำเนินงาน
ค. ผู้อำนวยการ ง. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คำตอบ  ข. กรรมการดำเนินงาน

8. Office Staff หมายถึง
ก. กรรมกร ข. กรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ง. ที่ปรึกษา
คำตอบ ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

9. การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ
ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ
คำตอบ ค. 4 แบบ

10. Conventional Chart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ
ก. จากบนลงมาล่าง ข. จากซ้ายไปขวา
ค. เป็นวงกลม ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. จากบนลงมาล่าง

11. Line Organization Structure เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ
ก. สายงานหลัก ข. หน้าที่งานเฉพาะ
ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการ
คำตอบ ก. สายงานหลัก

12. งานสำนักงานคืออะไร
ก. งานทะเบียน ข. งานคำนวณ
ค. งานเก็บค้นเอกสาร ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. งานทะเบียน

13. ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ นับว่าท่านมี
ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. ความรู้

14. ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง นับว่าท่านมี
ก. ความรู้ ข. ความสามารถทั่วไป
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสามารถทางสมอง
คำตอบ  ข. ความสามารถทั่วไป

15. ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ วงศ์กำแหง ดาวใจ
ไพจิตร นับว่าท่านมี
ก. ความสามารถทั่วไป ข. ความสามารถแห่งสมอง
ค. ความสามารถพิเศษ ง. ความสนใจและนิสัย
คำตอบ ค. ความสามารถพิเศษ

16. บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง
ก. พวกชอบติต่อ พวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต
ข. พวกชอบสังคม พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม
ค. พวกชอบผู้นำ พวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี
ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร
ก. ฐานะเศรษฐกิจ ข. ความรู้
ค. ความสามารถทั่วไปและพิเศษ ง. ผิดทุกข้อ
คำตอบ ง. ผิดทุกข้อ

18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดี คือ
ก. การขาดความสังเกต ข. ขาดความริเริ่ม
ค. การนอนหลับทับสิทธิ์ ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

19. ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่น เป็นอะไร
ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น
ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ผิดหมดทุกข้อ
คำตอบ ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

20. การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆ ดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร
ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ข. นิสัยและทัศนคติ
ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ ง. ถูกหมดทุกข้อ
คำตอบ ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้