ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1555เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ2 พร้อมเฉลย  พนักงาน อบต. เทศบาล ท้องถิ่น อบจ

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

รวมข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ2 พร้อมเฉลย  พนักงาน อบต. เทศบาล ท้องถิ่น อบจ


จำหน่ายข้อสอบกรมส่งเสริมทุกตำแหน่งครับ  

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอด  )

ราคาเพียง 399 บาทครับ

 รายละเอียดประกอบด้วย 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

+ mp3 บรรยายระเบียบการเบิกจ่าย โดย อ.จากกรมส่งเสริมฯ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ


ถาม      การพัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน 
            การเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ

ถาม      พัสดุ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

ถาม      เงินงบประมาณ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ


ถาม      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ      หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี

ถาม      เจ้าหน้าที่พัสดุ คือใคร
ตอบ      เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ

ถาม      ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ      บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
                        2. มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน


ถาม      ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น เทศบาลสามารถรับมอบได้หรือไม่ 
ตอบ      ถ้าการรับมอบนั้นมีเงื่อนไข หรือมีภาระติดพัน เทศบาลจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นจากสภาเทศบาล และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะรับมอบได้

ถาม      กรณีเทศบาลจะทำการก่อสร้างถนนเองโดยไม่จ้างผู้รับเหมา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
ตอบ      กรณีที่มีการจัดทำเอง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของเทศบาลแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเว้นแต่เทศบาลที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว


ถาม      กรณีที่เทศบาลตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หากผู้เสนอราคาดังกล่าวเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจะอุทธรณ์คำสั่งต่อใคร 
ตอบ      อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน   3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อม
ทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

ถาม      การซื้อหรือการจ้างมีกี่วิธีอะไรบ้าง
ตอบ      มี 5 วิธี คือ
                         1. วิธีตกลงราคา
                         2. วิธีสอบราคา
                        3. วิธีประกวดราคา
                                    4. วิธีพิเศษ
                                    5. วิธีกรณีพิเศษ
ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      ไม่เกิน 100,000 บาท

ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป

ถาม      การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเท่าใด 
ตอบ      เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
                        1. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
                        2. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
                        3. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
                        4. เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53
            5. เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
                        6. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

ถาม      การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งราคาเท่าใด
ตอบ      เกิน 100,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
                        1. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
                        2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                        3. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น
            4. เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างประเภทใด
ตอบ      การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
            อื่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กรณีดังต่อไปนี้
                        1. เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
                                    2. มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย

ถาม      คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ                  1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน

                        2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
                        3. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน
            4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
            คณะกรรมการตาม 2 – 3 ให้แต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการอีกคณะละ 2 คน
            คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเท่านั้น โดยประธานกรรมการจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 ขึ้นไป
            คณะกรรมการทุกคณะห้ามแต่งตั้งจากฝ่ายการเมืองในเทศบาล

ถาม      การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งจะแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็นกรรมการหลายคณะได้หรือไม่
ตอบ      ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจ้าง

ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาจะต้องประกาศสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ      ไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ  หรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับการสอบราคา
นานาชาติ

ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา หากราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้าง ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ      ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
                        1. เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจาก ผู้เสนอราคารายนั้น
                        2. ถ้าดำเนินการตาม 1. แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรอง
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายนั้น และเมื่อมีราคาซื้อหรือจ้างเพิ่มขึ้นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
                                    3. ถ้าดำเนินการตาม 2. แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อประกอบการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบ
ราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

ถาม      การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องประกาศประกวดราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ตอบ      ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันรับซองประกวดราคา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการให้หรือขายเอกสารประกวด
ราคาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน 

ถาม      การรับซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ      ไม่ได้  เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ

ถาม      การประกวดราคาจะต้องมีหลักประกันซองมูลค่าเท่าใด
ตอบ      ร้อยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น

ถาม      นายกเทศมนตรีมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ในวงเงินเท่าใด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้