ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2078เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ตัวอย่างข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ เมื่อเวลา(2012-07-31) —

1.     จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น

        มีขอบเขตการใช้เพียงใด

        ก.    ใช้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้าราชการ

                ทั่วประเทศ

        ข.    ใช้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของคณะรัฐมนตรี

        ค.     ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ

        ง.    ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประเมิน

                คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาล

        ตอบ  ค.

2.     คำว่า  ธรรมัตตาภิบาล  หมายถึงอะไร                                      

        ก.     การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบ          

             สำนักนายกรัฐมนตรี

        ข.    การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดีตามหลักคำสอนทาง

                พระพุทธศาสนา

        ค.     การควบคุมดูแลกรอบการบริหารประเทศและสังคมอย่างมีความเป็นธรรม

        ง.     การบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติโดยใช้หลักนิติรัฐ

        ตอบ  ก.

3.     ใครบ้างเป็นผู้ใช้ผลตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

        ก.     รัฐสภา                                                                                     ข.    รัฐบาล

        ค.     นักวิชาการ                                                                               ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ  ง.

4.     ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน

        ก.     มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต

        ข.    มีอิสระ รักษาประโยชน์ของประชาชน

        ค.     ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้ผลงานอย่างเคร่งครัด

        ง.     ต้องดำเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล

        ตอบ  ค.

 

5.     ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล       

        ก.     ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือ

                ประโยชน์ส่วนตัว

        ข.    ต้องประพฤติตนอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ผิดศีลธรรม และจารีตประเพณี

        ค.     ต้องทำการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานรับตรวจ

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ  ข.

6.     ข้อใดเป็นความประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมสำหรับหน้าที่ผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

        ก.     แต่งเครื่องแบบข้าราชการเข้าไปในร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

        ข.    รับของขวัญเป็นรถยนต์จากผู้รับตรวจ

        ค.     ชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้าน

        ง.     ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

        ตอบ  ข.

7.     ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพควรเป็นอย่างไร

        ก.     มีการวางแผนงานตรวจสอบก่อนนำไปปฏิบัติ

        ข.    ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอ

        ค.     ต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความขยันขันแข็ง

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ  ง.

8.     ข้อใดบุคลากรในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถกระทำได้

        ก.     เสนอความลับของหน่วยงานที่รับตรวจ

        ข.    ยืมเงินจากผู้รับตรวจ

        ค.     มีอิสระในการเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระที่ได้จากการตรวจสอบ

        ง.     ขอรับบริจาคจากหน่วยรับตรวจ

        ตอบ  ค.

9.     ในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตผู้ตรวจสอบควรมีหลักการใดบ้าง

        ก.     หลักความเป็นอิสระ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ                   

        ข.    หลักนิติรัฐ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ

        ค.     หลักธรรมัตติบาล หลักการของความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

        ง.     หลักจารีตประเพณี หลักสุจริต

        ตอบ.  ก.

 

10.   ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

        ก.     ผู้ตรวจสอบไม่อาจล่วงละเมิดความลับของหน่วยรับตรวจได้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามที่

               กฎหมายกำหนด

ก.       ผู้ตรวจสอบสามารถเสพสุราและของมึนเมาในสถานที่ราชการได้ทุกกรณี หากเป็นการทำ

        นอกเวลาราชการ

        ค.     ผู้รับตรวจสามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ตรวจสอบเพื่อตอบแทนการตรวจสอบนั้นได้

        ง.     ผู้ตรวจสอบสามารถแต่งชุดข้าราชการเข้าไปตรวจสอบสนามม้านางเลิ้งขณะมีการแข่งขันม้าได้

        ตอบ  ก.

11.   ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย       

        การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

        ก.     องค์การบริหารราชการส่วนตำบล                                           ข.    เมืองพัทยา     

        ค.     กรุงเทพมหานคร                                                                    ง.     อำเภอ

        ตอบ  ง.

12.   หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ

        ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ให้แล้วเสร็จ
        ภายในเวลาเท่าใด

        ก.     6   เดือน                                                                                  ข.    1  ปี 

        ค.     2  ปี                                                                                         ง.     10  ปี

        ตอบ  ข.

13.   ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

        ก.    ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ

        ข.    ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ

                วัตถุประสงค์

        ค.    ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน

        ง.    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

        ตอบ  ง.

14.   หน่วยรับตรวจต้องรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ

        คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเท่าใด

        ก.     ทุก  30  วัน                                                                              ข.    ทุก  60  วัน

        ค.    ทุก  90  วัน                                                                               ง.    ทุก  120  วัน

        ตอบ  ข.

 

15.   ผู้รับตรวจต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ

        เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกี่วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปี

        แห่งปฏิทิน

        ก.    30  วัน                                                                                      ข.    60  วัน

        ค.    90  วัน                                                                                      ง.    120  วัน

        ตอบ  ค.

16.   ผู้รับตรวจต้องรายงานครั้งแรกต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ

        เกี่ยวกับการควบคุมภายในระยะเวลาเท่าใดนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

        ก.     100  วัน                                                                                   ข.    120  วัน

        ค.     180  วัน                                                                                   ง.    220  วัน

        ตอบ  ง.

17.   ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของรายงาน

        ก.     ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไม่

        ข.    รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

        ค.     รายงานผลการประเมินความน่าจะเป็นของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

        ง.     จุดอ่อนของระบบพร้อมข้อเสนอแนะ

        ตอบ    ค.

18.   กรณีใดบ้างที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

        ของหน่วยรับตรวจได้

        ก.     หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยมีเหตุผลสมควร

        ข.    หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเหตุผลอันสมควร

        ค.     หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเหตุผลสมควร

        ง.     ถูกทั้งข้อ ข และ ค.

        ตอบ    ง.

19.   หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอความเห็นพร้อมข้อสังเกตไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยรับ

        ตรวจแล้ว ก็ยังมีการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการฯ  ต้องรายงานต่อไปยังหน่วยงานใดก่อน

        ก.     ประธานรัฐสภา                                                                      

        ข.    คณะกรรมาธิการรัฐสภา

        ค.     คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐสภา

        ง.     คณะรัฐมนตรี

        ตอบ  ก.

 

20.   เหตุใดจึงต้องมีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

        พ.ศ. 2544

        ก.     เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

        ข.    เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดงบประมาณรายจ่ายสำหรับหน่วยรับตรวจ

        ค.     เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ  ง.

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบการตรวจสอบการคลังภาครัฐ
- ความหมายของการคลังภาครัฐ
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ การตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา ราคา 399 บาท
ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่
โทร 083-1514162  หรือ pizzapizza2521@hotmail.com
ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย

ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย  สาขาบรบือ  ชื่อบัญชี นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลของท่านมาที่ 083-1514162หรือpizzapizza2521@hotmail.com

หากท่านไม่มีเมลกรุณายืมเมลเพื่อนก็ได้ครับขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้