ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2157เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ เมื่อเวลา(2012-07-31) —

ตัวอย่างข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

1.     ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร

        ก.    คน และการจัดการ                                                              ข.    เงิน

        ค.    วัสดุอุปกรณ์                                                                          ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

2.     ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

        ก.    วัสดุอุปกรณ์                                                                          ข.    เงิน

        ค.    การจัดการ                                                                             ง.    คน

        ตอบ       ง.  คน

3.     POSDCORB  หมายถึงข้อใด

        ก.    ชื่อของปราชญ์ทางด้านการบริหาร                                 ข.    กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ

        ค.    วิธีการจัดการตามแนวทางของโจเซฟคิงส์เบอรี่            ง.    คำย่อของการจัดองค์การและการประสานงาน

4.     นอกจากคำว่า Personnel Administration  ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้ว ยังมีการใช้

        คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ

        ก.    Labor Relations                                                                   ข.    Industrial Relations

        ค.    Manpower Management                                                   ง.    ถูกทุกกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

5.     เป้าหมายสำคัญของการบริหารงานบุคคลคืออะไร

        ก.    แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ

        ข.    เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป

        ค.    สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน

        ง.     ข้อ  ก.  กับข้อ  ข. ถูก

        ตอบ       ค.  สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน

6.     ผู้ใดกล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ                การบริหาร

        ก.    โจเซฟ คิงส์เบอรี่                                                                 ข.    ลอเร็นซ์ แอปปลี

        ค.    ฟิลิซ์ ไนไกร                                                                         ง.    สุกิจ จุลละนันทน์

        ตอบ       ค.  ฟิลิซ์  ไนไกร

7.     คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด

        ก.    POSDCORB                                                                        ข.    PODSCORB

        ค.    POSODORB                                                                       ง.    POSCORB

        ตอบ       ข.   PODSCORB

8.     การจัดการองค์การ หมายถึงข้อใด

        ก.    การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

        ข.    การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน

        ค.    การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

        ง.     การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานธุรกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมี

                ประสิทธิภาพ

        ตอบ       ก.  การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

9.     การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก

        ก.    สหรัฐอเมริกา                                                                       ข.    จีน

        ค.    อาหรับ                                                                                   ง.    อียิปต์

        ตอบ       ข.   จีน

10.  หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด

        ก.    ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม                                             ข.    ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

        ค.    ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้                                             ง.    ช่วงมีการปฏิวัติเกษตรกรรม

        ตอบ       ก.  ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

11.  การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด

        ก.    ลูกจ้างกับลูกจ้าง                                                                  ข.    ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด

        ค.    ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ                                                            ง.    ลูกจ้างกับนายจ้าง

        ตอบ       ง.   ลูกจ้างกับนายจ้าง

12.  ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด

        ก.    ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น

        ข.    ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

        ค.    ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง

        ง.     ทำให้คนซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงาน

                อุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่

        ตอบ       ข.   ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

13.  ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม

        ก.    ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง

        ข.    ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

        ค.    ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน

        ง.     ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี

        ตอบ       ข.   ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

14.  ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด

        ก.    แบบอำนาจนิยม                                                                   ข.    แบบบิดาปกครองบุตร

        ค.    แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ                                                ง.    แบบเน้นระบบราชการ

        ตอบ       ข.   แบบบิดาปกครองบุตร

15.  การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด

        ก.    เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2500

        ข.    เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475

        ค.    สมัยรัชกาลที่ 6

        ง.     เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

        ตอบ       ง.   เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

16.  ข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล

        ก.    การจูงใจในรูปของทรัพย์                                                  ข.    เทคนิควิทยาการและเทคโนโลยี

        ค.    ลักษณะของการจัดการ และสายการบังคับบัญชา         ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.   ถูกทุกข้อ

17.  ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล

        ก.    กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล                     ข.    สภาพของตลาด

        ค.    แรงกดดันจากสหภาพแรงงาน                                         ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.   ถูกทุกข้อ

18.  เป้าประสงค์ของการบริหารคืออะไร

        ก.    การประสานความพยายามของคน                                   ข.    การประสานความหมายของงาน

        ค.    การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

        ง.     การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

        ตอบ       ค.   การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

19.  ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคลคืออะไร

        ก.    กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน        ข.    การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน

        ค.    การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ                                    ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.   ถูกทุกข้อ

20.  การบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบริหาร ถูกจัดอยู่ในกระบวนการบริหารตามความนิยม

        ในลำดับใด

        ก.    อันดับแรก                                                                             ข.    อันดับสอง

        ค.    อันดับสุดท้าย                                                                       ง.    อันดับสาม

        ตอบ       ง.   อันดับสาม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ความรู้ความสามารถทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
- แนวข้อ การวางแผน การจัดทำโครงการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา ราคา 399 บาท

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่

โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com

ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย


ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร


 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาบรบือ  ชื่อบัญชี นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลของท่านมาที่ 083-1514162 หรือ pizzapizza2521@hotmail.com
หากท่านไม่มีเมลกรุณายืมเมลเพื่อนก็ได้ครับ

ขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้