ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
 • 4070เข้าชม
 • 6ตอบกลับ

รวมข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกตำแหน่ง

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-17) —
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรวมข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกตำแหน่งใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
- ข้อสอบวิชาคิมพิวเตอร์
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง : ที่รับสมัคร (วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิคราะห์นโยบายและแผน
 • บุคลากร
 • สถาปนิก
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่ง EMS หนังสือ  + VCD ติว  ราคา 679-  รอแค่ 3 วัน เอง


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
            หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
1.     ASEAN  หมายถึงอะไร
ตอบ   สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.     ASEAN   ย่อมาจาก  
ตอบ     Association of  Southeast  Asian  Nations
3.     อาเซียน เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดตามปฏิญญากรุงเทพ ฯ ของผู้นาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง
ตอบ    อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย
4.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  ลาดับที่ 6 ในปี พ.ศ.2527
ตอบ   บรูไนดารุสซาลาม
5.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  ลาดับที่ 7ในปี พ.ศ.2527
ตอบ   ลาวกับพม่า
6.    ประเทศใดได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  เป็นลำดับสุดท้ายในปี พ.ศ.2542
ตอบ   กัมพูชา
7.    ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมดกี่ประเทศ    อะไรบ้าง
ตอบ   ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
8.    ASEAN  Economic  Community    คือ
ตอบ   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9.    ASEAN  Economic  Community    ย่อได้ว่าอย่างไร
ตอบ   AEC
10.    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    หมายถึง
ตอบ    การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี


11.    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้านหลักคืออะไร
ตอบ       1)การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ  
      ลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยส่งเสริมกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ((การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น
3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน เป็นต้น
4) การบูรณาการการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีต่อประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น
12.    ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายใน ปี พ.ศ.ใด
ตอบ    พ.ศ.2558
13.    การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี ค.ศ.2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขาด้วยกันคือสาขาใดบ้าง
ตอบ   วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี
14.    การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบ เสาหลัก จำนวนเท่าใด อะไรบ้าง
ตอบ    เมื่อปี 2546 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมความมั่นคง    เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558
15.    ASEAN Charter  คืออะไร
ตอบ    การจัดทำปฏิญญาอาเซียน
16.    เสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )  จัดตั้งขึ้นภายในปีใด  
ตอบ   ภายในปี   2558  

สนใจโทร 083-1514162
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ กำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ กาญจนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ จอมบึง
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ จันทรเกษม
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เทพสตรี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ธนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ นครปฐม
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ นครพนม
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ นครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ นครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ บุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ พระนคร
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ พิบูลสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ มหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ยะลา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ราชนครินทร์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ รำไพพรรณี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ เลย
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ สงขลา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ สวนดุสิต
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ สวนสุนันทา
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ สุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ อุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานราชภัฏ อุบลราชธานี

สนใจโทร 083-1514162
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
ข้อสอบเยอะมากๆๆครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2012-10-11
ข้อสอบเยอะมากๆๆครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2012-10-12
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2012-10-27
ขอบคุณที่สนใจคับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้