ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1771เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบวิชาการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน สทศ.

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-17) —
1.       การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ  คือข้อใด
ก.  การวัดเชาว์ปัญญา        
ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์
ค.  การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.  การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน
ตอบข้อ  ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์

2.       การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
ก.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข.  การวัดผลการสอบระหว่างภาค
ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน
ง.  การวัดผลการทำแบบฝึกหัด
ตอบข้อ  ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน

3.       การวัดผลการศึกษา  จะมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ก.  คุณภาพของเครื่องมือ
ข.  คุณภาพของนักเรียน
ค.  คุณภาพของนักเรียน
ง.  คุณภาพของสถานศึกษา
ตอบข้อ  ก.  คุณภาพของเครื่องมือ

4.       การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่  จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ก.  คะแนนมาตรฐานที  (T-score)
ข.  คะแนนมาตรฐานซี  (Z-score)
ค.  คะแนนค่าที  ( T - test)
ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
ตอบข้อ  ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี

5.       ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27 คะแนน   ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด
ก.  นักเรียน  เรียนดี
ข.  นักเรียน  เรียนอ่อน
ค.  นักเรียนต้องปรับปรุง
ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
ตอบข้อ  ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม

6.       การวัดผล  ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด  ผลที่ได้จากการวัด  คือ ข้อใด
ก.  ระดับคุณภาพ ข.  คะแนน
ค.  ระดับพัฒนาการ            ง.  ผ่านกับไม่ผ่าน
ตอบข้อ  ข.  คะแนน

7.       กระบวนการที่นำข้อมูลจากการวัดผล  มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์
ก.  การทดสอบ     ข.  การวิเคราะห์
ค.  การประเมินผล               ง.  การตัดสินใจ
ตอบข้อ  ค.  การประเมินผล

8.       การประเมินผลการศึกษา  เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดำเนินการ ในข้อใด
ก.  มีความมั่นใจในผลประเมิน
ข.  รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว
ค.  สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก
ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
ตอบข้อ  ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน

9.       เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน  ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลการศึกษา
ก.  เจตคติของผู้เรียน           ข.  ค่านิยม  คุณธรรม
ค.  ความสนใจทำงาน         ง.  ความรู้ความเข้าใจ
ตอบข้อ  ค.  ความสนใจทำงาน


10.    ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
ก.  ข้อมูล                ข. การตัดสินเกณฑ์
ค.  ค่านิยม             ง.  สรุปผล
ตอบข้อ  ค.  ค่านิยม

11.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?
ก. กิจกรรม                                                            ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ค. การวัดผล                                                          ง. การนำความรู้ไปใช้
ตอบข้อ ค. การวัดผล        
12.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. ครูใหญ่                                                             ข. ครูวิชาการ
ค. ครูผู้สอน                                                           ง. ครูประจำชั้น
ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน
13.    ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?
ก. ประเมินผลก่อนการเรียน                              ข. ประเมินผลระหว่างเรียน
ค. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค            ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
14.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การประเมินผล คือการทดสอบ                                  
ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน                                              
ง. การวัดผล คือ การประเมินผล
ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก
15.    การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?
ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง                                    
ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน
ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน                                              
ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่
ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

จำหน่ายเอกสารแบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สทศ.)
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ถาม - ตอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

-   แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข. ชุดละ 399 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

-  ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

-  คณิตศาสตร์ 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 

 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 

 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 

 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

 -  วิธีการสอบสัมภาษณ์

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอดครับ  แต่ถ้าเป็นหนังสือตามเว็บอื่นๆพิมพ์ไว้นานแล้วเปลี่ยนแค่ปกแต่เนื้อหาเดิมๆครับ)

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่

โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com

ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย

ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร 
ธนาคารกรุงไทย
สาขา บรบือ
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชำระผ่านทางไปรษณีย์ไทย สั่งจ่ายธนาณัติออนไลน์  มาที่  นายนวพรรษ พิมวิเศษ 
 ไปรษณีย์มหาสารคาม 44000

ขั้นตอนที่ 3  แจ้งชำระเงิน
เข้าเมล์ของท่านและส่งแจ้งมาที่  pizzapizza2521@hotmail.com   ว่าท่านได้ชำระเงินแล้ว  ระบุวันเวลา 
พร้อมกับแจ้งมาด้วยว่าข้อสอบหน่วยงานไหน  ตำแหน่งอะไร จากนั้นรอรับเมล์ได้เลย 2-3 ชั่วโมงหลังโอน
หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งทางเมล์  ให้ส่ง SMS อีเมล์ของท่านมาทางมือถือเบอร์  083-1514162
พร้อมวงเล็บด้วยว่าข้อสอบตำแหน่งและหน่วยงานไหน
หากท่านไม่มีอีเมล์  ให้ขอยืมชื่อเมล์จากเพื่อนและให้เพื่อนโหลดข้อสอบแล้วส่งให้ท่านภายหลัง

ขอให้สอบได้ทุกคน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้