ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมา - สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1018 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1854
1639
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-06

ประวัติความเป็นมา - สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม

กดถูกใจ เพื่อดาวโหลด แจกฟรีแนวข้อสอบรับราชการ ทุกหน่วยงาน

 ตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๘ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น4 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักเลขานุการรัฐมนตรี , สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , กรมราชองครักษ์ ,กองบัญชาการทหารสูงสุด และ ในมาตรา ๑๐ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวง ซึ่งมิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นอีกด้วยในการดำเนินการตามหน้าที่ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการที่ดำเนินการให้ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ ได้กำหนดให้มีส่วนราชการขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๖ หน่วยซึ่งประกอบด้วย กรมเสมียนตรา ( สม. ) กรมพระธรรมนูญ ( ธน. ) กรมการเงินกลาโหม ( กง.กห. ) กรมราชองครักษ์ ( รอ. ) กรมการพลังงานทหาร ( พท. ) และกรมการอุตสาหกรรมทหาร( อท. )  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ส่วนบังคับบัญชา ) มี กองบังคับการสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ( บก.สป. ) เป็นหน่วยดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ และ ฝ่ายอำนวยการให้กับ ปลัดกระทรวงกลาโหม
          ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ พลเอก ทวนทอง สุวรรณทัต อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการของกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในด้านฝ่ายอำนวยการ ยังดำเนิน กิจการไม่ได้ตามความมุ่งหมายของทางราชการจึงได้ออกคำสั่ง กระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ ) ที่ ๕๒/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เรื่องจัดตั้งส่วนอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การปฏิบัติราชการส่วนกลาง ของกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมตามกาลสมัยจึงให้จัดตั้งส่วนอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชื่อย่อว่า " สอกสป."เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยใช้อัตราเพื่อพลางให้ส่วนอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอัตราและขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงกลาโหมหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยตรงให้การสนับสนุนแก่ส่วนอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยดีทั้งในด้านกำลังพลและการปฏิบัติราชการซึ่งได้ดำเนินการตามคำสั่งนี้ตลอดมา
          ต่อมาเมื่อ พลเอก ชำนาญ  นิลวิเศษ  ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ากองบังคับการสำนัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการและฝ่ายอำนวยการ ตลอดจนตั้งอัตราเพื่อพลาง ขึ้นมา ๒ หน่วยงาน คือ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ( สนผ.กห. ) และสำนักงบประมาณกลาโหม ( สงป.กห. ) เพื่อปฏิบัติงานในด้านฝ่ายอำนวยการและด้านงบประมาณ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ส่วนบังคับบัญชา ) มาแล้วนั้น ได้ผลดีจึงได้เสนอร่าง พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ...) พ . ศ ..... โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใหม่ ดังนี้ ๑. สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ๒. กรมเสมียนตรา ๓. กรมพระธรรมนูญ ๔. กรมการเงินกลาโหม ๕. กรมราชองครักษ์ ๖. กรมการพลังงานทหาร ๗.กรมการอุตสาหกรรมทหาร  พร้อมทั้งได้กำหนดหน้าที่ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหน้าที่กรมเสมียนตราและ กรมการเงินกลาโหมเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเดิม หน่วยขึ้นตรงสำนักงาน ปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม มีอยู่ ๖ ส่วนราชการ คือ กรมเสมียนตรา , กรมพระธรรมนูญ , กรมการเงินกลาโหม , กรมราช องครักษ์ ,กรมการพลังงานทหารและกรมการอุตสาหกรรมทหาร   จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นมาใหม่นี้สำนักงานปลัดระทรวงกลาโหมมีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มิใช่เป็นกองบัญชาการอย่างเดียวซึ่งอาจเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการทหารสูงสุด  
          สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเสนอขอจัดตั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมมานี้เนื่องจากการดำเนินการภารกิจของกรมการเงินกลาโหมได้รวมเอาระบบการงบประมาณมาบริหารร่วมกับการเงินจึงได้รายงานขออนุมัติแยกงานงบประมาณออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากและกรมเสมียนตราได้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสารบรรณและแบบธรรมเนียมเป็น จำนวนมาก แต่ปรากฏว่ายังมีงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนดไว้ และกรมเสมียนตราไม่อาจดำเนินกิจการอย่างเต็มที่และได้ผลเท่าที่ควร งานดังกล่าวนี้ได้แก่ งานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง จึงได้รายงานขออนุมัติงานนโยบายและแผนขึ้นเพื่อให้เป็นสัดส่วนต่างหาก และช่วยศึกษา พิจารณาวิเคราะห์เสนอข้อตกลงใจ ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับปลัดกระทรวงกลาโหม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งานดังกล่าวที่ได้แยกออกมาและเพิ่มเติมขึ้นใหม่ คือ งานด้านงบประมาณ ให้สำนักงบประมาณ กลาโหม( สงป.กห. ), งานด้านนโยบายและแผน ให้สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ( สนผ.กห. )ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติหลักการและได้ปฏิบัติเป็นการทดลองจนปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจจึงได้อนุมัติอัตราให้เป็นการปฏิบัติถาวรแล้วแต่ในทางปฏิบัติจะต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้การปฏิบัติมีผลสมบูรณ์จึงได้เสนอขอแก้พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งให้นำเข้าพิจารณาใน สภากลาโหม ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๕๒๗ เมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗  มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีโดยให้กรมพระธรรมนูญไปดำเนินการต่อไป  
          ภายหลังจากกรมพระธรรมนูญได้รับดำเนินการแล้วก็ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อีกส่วนราชการหนึ่ง มีภารกิจ คือ" สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านการทหาร การระดมสรรพกำลัง การงบประมาณ กิจการของสภากลาโหม การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติราชการอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บังคับบัญชา ”ในการปฏิบัติภารกิจของ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น มีส่วนราชการ ๒ หน่วยเป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักปลัด กระทรวง คือ สำนักนโยบาย และแผนกลาโหม และ สำนักงบประมาณกลาโหม เพื่อดำเนินการตามภารกิจ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีก ๒ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานใน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม คือ สำนักงานประสานงานทางทหาร ( สง.ปสท. ) กับ สำนักงานเลขานุการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สลก.สน.ปล.กห. ) และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พลเรือโท ทวี บุญเนืองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ ดังนี้
            ๑. ช่วยเหลือ ปลัดกระทรวงกลาโหมในการปกครองบังคับบัญชา กำลังพลในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และกำลังพลที่มีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
            ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแก่กำลังพล ใน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ส่วนบังคับบัญชา ) และ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยประสานงานกับ สำนักงานเลขานุการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ( อัตราเพื่อพลาง )
            ๓. หนังสือราชการที่ หน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รายงานต่อ ปลัดกระทรวงกลาโหม
            ๔. การบริหารกำลังพลใน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ส่วนบังคับ บัญชา) และสำนักปลักระทรวง กลาโหม ตลอดจนกำลังพลที่มีคำสั่ง ให้ช่วยปฏิบัติราชการที่ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยประสานกับ กรมเสมียนตรา
            ๕.การมอบหมายหน้าที่กำลังพลในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมและกำลังพลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
            ๖.การธุรการตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมายภายหลังจากที่ได้จัดตั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หน่วยขึ้นตรงสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม แล้ว มีหน่วยงานที่เป็น หน่วยขึ้นตรง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมคือ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม , สำนักงบประมาณกลาโหม , สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ,สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม , สำนักโยธาธิการกลาโหม , ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ,สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม ต่อมาภายหลังมีหน่วยขึ้นตรง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้แยกออกไปเป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยตรง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม , ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ,สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหมปัจจุบัน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานที่เป็น หน่วยขึ้นตรง สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ๕ หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สำนักงบประมาณกลาโหม , สำนักโยธาธิการกลาโหม , สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม, ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม, สำหรับหน่วยงานที่เป็นอัตราเพื่อพลางมี ๒ หน่วยคือ สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้