ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาหลักการบิน  ข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านการบิน
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1018 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1854
1639
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-06

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาหลักการบิน  ข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านการบิน

กดถูกใจ เพื่อดาวโหลด แจกฟรีแนวข้อสอบรับราชการ ทุกหน่วยงาน 

1.  A  TRIM  TAB  IS  A  SMALL AUXILIARY  AIRFOIL:
            ก.         IT  AIDS  THE  PILOT  IN  MOVING THE CONTROL.
            ข.         IT  COMPENSATES  FOR  VARIOUS  LOADING  CONDITIONS.
            ค.         IT  IS  USED  IN  CONJUNCTION  WITH  AN  ADJUSTABLE  STABILIZER
            ง.         IT  IS  USED  IN  CONJUNCTION WITH A BUNGEE  ATTACHED TO  THE  STICK.

2.  OSCILLATION OF AN AIRPLANE  ABOUT  ITS VERTICAL  AXIS  IS  KNOWN AS  “HUNTING” OR :
ก.                  YAWING                                   ข.         ROLLING
ค.                  PITCHING                    ง.         SWINGING

3.  HE ASKED THE  OPERATOR TO HOLD THE PHONE  WHILE HE SEARCHED FOR A MOMENT.  HE  ASKED  HER  TO_______________.
            ก.         TAKE  THE  RECORD  OVER                ข.         HANG  UP
            ค.         DIAL  A NUMBER                                  ง.         WAIT  A  MINUTE

4.  THE  SIMPLEST TEST IN  CHECKING FOR A DELAMINATED  AREA  ON  A  HONEYCOMB  STRUCTURE  WOULD BE
            ก.         THE  METALLIC  RING TEST                ข.         X - RAY
            ค.         ULTRASONIC                           ง.         ZYGLE

5.  WHAT  IS  THE  FUNCTION  OF  THE THRUST  REVERSER  OF  A  TURBINE  ENGINE?
            ก.         TO  EXTEND  THE  REVERSER  FLAPS
            ข.         TO  REVERSE  THE  FLOW  OF EXHAUST  GASES
            ค.         TO  REVERSE  THE  AIRFLOW  THROUGH  ENGINE  INLET
            ง.         TO  REDUCE  THE  VELOCITY OF  EXHAUST  GASES.

6.         AN  AIRPLANE  WHICH  HAS  GOOD  LONGITUDINAL STABILITY SHOULD  HAVE A  MINIMUM  TENDENCY  TO
            ก.         ROLL                                       ข.         PITCH
            ค.         YAW                                         ง.         CLIMB

7.  SLIP  OR  SKID  IS  INDICATED  ON  THE:
            ก.         TURN   COORDINATOR                       ข.         BALANCE  BALL
            ค.         ATTITUDE  INDICATOR                        ง.         HEADING  INDICATOR

8.  WHAT  IS THE SPIN  AXIS  OF  GYRO  IN  ATTITUDE  INDICATOR
            ก.         VERTICAL                                ข.         HORIZONTAL
            ค.         LATURAL                                             ง.         LONGITUDINAL

9.         WHICH  MATERIAL  IS MOST  USED  IN  MAKING  SPARE  PART  OF AIRCRAFT  ENGINE
            ก.         ALUMINIUM                              ข.         STEEL
            ค.         MAGNESUIM                            ง.         ZINC

10.       IF  THE  AIRCRAFT  MECHANIC  FOUND  THE  CIRCLED   RED  CROSS  IN  THE BLOCK  9  AND  25  OF  RTAF  LOG  BOOK FORM 1-2 .  IT’S MEAN
ก.         AWAITING  FOR  MAINTENANCE                                
ข.         AWAITING  FOR  PARTS
            ค.         AIRCRAFT  CAN  FLY UNDER  PARTIALMISSION  STATUS
            ง.         AIRCRAFT  ON  GROUND  AND  WAITING  FOR  TCTO  COMPLY  WITH.

11.       WHAT  IS  THE  CONFIGURATION  OF  THERMOCOUPLES  WHICH  EMPLOYED  IN  THE  EDISON  THERMOCOUPLE  FIRE  DETECTOR  SYSTEM.
            ก.         CONNECTED  IN  SERIES                    ข.         CONNECTED  IN  PARALLEL – SERIES
            ค.         CONNECTED  IN  SERIES – PARALLEL            ง.         CONNECTED IN  PARALLEL – SERIES

12.  PLEASE  SPECIFY  THE  CURRENT  LIMITATION  OF THE INSTANTANEOUS  FUSE.
            ก.         30%                                         ข.         35%
            ค.         25%                                         ง.         45%

13.  WHICH  STATEMENT  IS  TRUE  REGARDING  A  FOUR – STROKE  CYCLE  AIRCRAFT  ENGINE?
            ก.         THE  INTAKE  VALVE  CLOSES  ON  THE  INTAKE  STROKE
            ข.         THE  EXHAUST  VALVE  OPENS  ON THE  EXHAUST  STROKE
            ค.         THE  INTAKE  VALVE  CLOSES  ON  THE  COMPRESSION  STROKE
            ง.         THE  EXHAUST  VALVE  OPENS  ON  THE  COMPRESSION  STROKE

14.  WHERE  IS  THE  HIGHEST  GAS  PRESSURE  IN  A TURBOJET  ENGINE?
            ก.         AT  THE  OUTLET  OF  THE  TAILPIPE  SECTION
            ข.         AT  THE  ENTRANCE  OF THE  TURBINE  SECTION
            ค.         AT  THE  OUTLET  OF  THE  TURBINE  SECTION
            ง.         AT  THE  ENTRANCE  OF  THE BURNER  SECTION

15.       THE LUBBER LINE OF THE MAGNETIC COMPASS INDICATES :
ก.      TRUE NORTH
ข.      MAGNETIC NORTH
ค.      THE MAGNETIC HEADING OF THE AEROPLANE
ง.       THE TRUE HEADING OF THE AEROPLANE

16.       ข้อใดคือชิ้นส่วนประกอบหลักของอากาศยาน
ก.         ลำตัว (Fuselage)    ปีก (Wing)  เครื่องยนต์ (Engine )
ข.         ลำตัว (Fuselage)    ปีก (Wing)     พวงหาง (Empennage)
ค.         ลำตัว (Fuselage)    พวงหาง (Empennage)  เครื่องยนต์ (Engine)
ง.         ปีก (Wing)     พวงหาง (Empennage)   เครื่องยนต์ (Engine)

17.       อากาศยานรูป สามเหลี่ยม ( Delta  Wing  Aircraft ) จะมี ELEVON   ติดอยู่ที่ใด
ก.         แพนหางดิ่ง (Vertical Stabilizer)                ข.      ลำตัว (Fuselage)  
ค.         ปีก (Wing)                                                ง.      พวงหาง (Empennage)

18.       อาการที่อากาศยานหมุนรอบแกน Lateral Axis  คืออาการในข้อใด
ก.         การปักเงย (PITCH)                                ข.         การหมุนตัว (ROLL)
ค.         การการเลี้ยว (YAW)                                ง.         การทรงตัว (STABILITY)

19.       การหมุนตัวของอากาศยาน (ROLL ) ข้อใดถูกต้อง
ก.         หมุนรอบแกน Longitudinal Axis ใช้พื้นบังคับ Aileron
ข.         หมุนรอบแกน Lateral Axis ใช้พื้นบังคับ  Elevator
ค.         หมุนรอบแกน Vertical Axis ใช้พื้นบังคับ Rudder
ง.         หมุนรอบแกน Longitudinal Axis ใช้พื้นบังคับ Elevator

20.       ข้อใดทำให้เกิดเสถียรภาพในการบิน
ก.         Angle of Attack                                   ข.           Dihedral  Angle
ค.         Angle of Incidence                              ง.          Positive Camber

21.       มุมตั้งปีก Angle of Incidence  คือข้อใด
ก.         มุมระหว่าง  Chord Line    กับ  เส้นแนวขอบฟ้า
ข.         มุมระหว่าง    Wing Chord Plane   กับ Horizotal Plane
ค.         มุมระหว่าง     Chord Line    กับ ความเร็วลมสัมพัทธ์
ง.         มุมระหว่าง    Chord Line     กับ  Longitudinal Axis

22.       การปักเงย (Pitch) นักบินควบคุมโดยการใช้พื้นบังคับใด
ก.         Aileron                                     ข.         Flap       .
ค.         Rudder                                                 ง.         Elevator

23.       อากาศยานในข้อใดบิน ( LEVEL FLIGHT)  ด้วยความเร็วคงที่
ก.         Lift มากกว่า  Weight       และ   Thrust    มากกว่า   Drag
ข.         Lift     เท่ากับ    Drag        และ   Weight เท่ากับ    Thrust          
ค.         Lift    เท่ากับ     Weight   และ   Thrust  เท่ากับ    Drag
ง.         Lift    เท่ากับ      Thrust     และ   Drag   เท่ากับ    Weight

24.       การไหลในท่อเป็นไปตามกฏของ Bernoulli’s Principle แล้ว ความดันรวมเฉลี่ย  Pt คงที่เสมอข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.         ความดันสถิตย์ลดลงความดันพลวัตจะเพิ่มขึ้น
ข.         ความเร็วเพิ่มขึ้นจะทำให้ความดันสถิตย์เพิ่มขึ้นด้วย
ค.         ความเร็วเพิ่มขึ้นจะทำให้ความดันพลวัตเพิ่มขึ้น
ง.         บริเวณที่ความเร็วเพิ่มขึ้นพื้นที่หน้าตัดจะเล็กลง

25.       จากการทดลองการไหลในท่อเวนจูรี่ที่ SUBSONIC  พบว่าที่จุดหนึ่งมีความดันสถิตย์เท่ากับ 20 ความดันรวมเท่ากับ 21  ความเร็วกระแสอากาศเท่ากับ 30  และจุดที่สองมีความดันสถิตย์เท่ากับ 17  ความเร็วจุดที่สองเท่ากับข้อใด
ก.         15                         ข.    40                         ค.    46.666                         ง.               60  

26.       ข้อใดต่อไปนี้ความดันรวมเท่ากับความดันสถิตย์    
ก.         การไหลในย่านความเร็วไต้เสียง                 ข.         การไหลในย่านความเร็วเสียง
ค.         การไหลในย่านความเร็วเหนือเสียง ง.         กรณีที่อากาศไม่มีการไหล

27.       สูตรใดใช้คำนวณหาแรงยกของอากาศยาน
ก.         L= CDi ? rV?                                      ข.         L= CL ? rV?    
ค.         L= CDp ? rV?                                     ง.         L= PS  + ? rV?

28.       เราสามารถเพิ่มแรงยกของอากาศยานโดยการเพิ่ม ส.ป.ส.ของแรงยก CL ข้อใดถูกต้อง
ก.         โดยการเพิ่ม Positive Camber                     ข.     โดยการเพิ่ม Angle of Attack
ค.         โดยการเพิ่ม  Angle of Incidence                ง.     ถูกทั้ง  ก.  และ  ข.  

29.       ภารกรรมที่เกิดจากการเลี้ยวถ้าเครื่องบินเลี้ยวด้วยมุม 60 องศา จะรับภารกรรมเท่ากับข้อใด
ก.         1  /  COS 30                                                     ข.         1 /  SIN  30
ค.         1  /  COS  60                                                    ง.         1 /  SIN  60

30.       FLAP  ชนิดใดให้ ส.ป.ส. ของแรงยกมากที่สุด
ก.         PLAIN  FLAP                                         ข.         ZAP  FLAP  
ค.         SPLIT – EDGE FLAP                             ง.         FOWER FLAP

31.       แพนอากาศอันหนึ่งมีความยาว CHORD LINE  2 FT   และพื้นที่แพนอากาศเท่ากับ 100  FT ?  จงหา ASPECT RATIO
ก.         25                    ข.        50             ค.      100           ง.       ไม่สามารถหาได้

32.        TIP VORTEX เป็นผลมาจากแรงต้านเหนี่ยวนำที่เกิดจากแรงยก TIP VORTEX ส่วนใหญ่เกิดที่ส่วนใด
ก.         ปลายปีก                   ข.  โคนปีก                  ค.     ชายหน้า                   ง.  ชายหลัง

33.           แรงต้านในข้อใดคือแรงต้านที่เกิดจากแรงยก
ก.         PARASITE  DRAG                         ข.     INDUCED  DRAG
ค.         FORM     DRAG                               ง.  INTERFERENCE DRAG

34.            เมื่ออัตราส่วน  LIFT-DRAG RATIO  มีค่าสูงสุดผลในข้อใดผิด
            ก.         ทำให้บินได้นานสุดสำหรับอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยเจ๊ต
              ข.       ทำให้ได้มุมไต่สูงสุดสำหรับอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยเจ๊ต
            ค.         ทำให้บินได้ไกลสุดสำหรับอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด
              ง.       ทำให้บินได้ไกลสุดสำหรับอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยเจ๊ต

35.       พื้นบังคับใดต่อไปนี้เป็นพื้นบังคับช่วย AUXILIARY FLIGHT  CONTROLS
ก.         FLAPS       ข.    SPOILER         ค.          BALANCE TRIM TAB     ง.           RUDDER

36.       รูปร่างของปีกอากาศยาน (SUPERSONIC)  จะต้องมีอัตราส่วนสนทรรศต่ำ  ปีกเรียว  มีมุมลู่หลัง Thickness Ratio ต่ำ ลักษณะชายหน้าจะเป็นอย่างไร
ก.         ชายหน้ามน                                    ข.     ชายหน้ามน,แหลมเหมือนกัน  
ค.         ชายหน้าแหลม                                ง.     ถูกทุกข้อ

37.       อัตราเร็วอากาศดัชนี (Indicated  Airspeed)  เราหาได้จากที่ใด
ก.         กราฟ          ข.   สูตร           ค.    เครื่องวัด            ง.         ไม่มีข้อใดถูก

38.       เคลื่อนการขยายตัว  ( EXPANSION  WAVE)  เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วไม่สูญเสียพลังงานข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.         ความเร็วของกระแสอากาศเพิ่มขึ้น                  ข.    ความหนาแน่นของกระแสอากาศลดลง
ค.         ไม่เกิดความงันคลื่นและไม่สูญเสียพลังงาน        ง.         ถูกทุกข้อ

39.       ในย่าน SUPERSONIC  อากาศยานบินด้วยความเร็ว 1.25 มัค  ความเร็วกระแสอากาศหลัง NORMAL  SHOCK WAVE  ประมาณเท่าใด
ก.         0.65 MACH              ข.  0.80 MACH           ค.    1.00 MACH          ง.      1.25 MACH

40.       เมื่ออากาศยานบินอยู่ในอากาศมีกระแสลมพัดมาอย่างแรงทำให้อากาศยานเซออกไปจากแนวบินปกติ แต่อากาศยานสามารถกลับเข้ามาในแนวบินเช่นเดิมได้เราเรียกอากาศยานนี้ว่า
ก.         มีเสถียรภาพพลวัต                                        ข.   มีเสถียรภาพสถิตย์ในภาวะปกติ
ค.         มีเสถียรภาพสถิตย์ในภาวะเป็นกลาง              ง.     ไม่มีข้อถูก

41.       กำแพงเสียง (SONIC  BARRIER)  จะเกิดขึ้นที่ความเร็วย่านใด
ก.         SUBSONIC                                           ข.         TRANSONIC              
ค.         SUPERSONIC                           ง.         HYPERSONIC  

42.      ความเร็วของกระแสอากาศหลัง NORMAL SHOCK WAVE จะเป็นอย่างไร
ก.         มากกว่า  1 มัค                                       ข.         ความเร็วช่วง SUBSONIC
ค.         ความเร็วลดลงแต่มากกว่า 1 มัค               ง.         ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

43.       ข้อใดคือความหมายของความเร็วย่านเสียง ( TRANSONIC )
ก.         อัตราการไหลของอากาศในบางตำบลต่ำกว่าความเร็วเสียง
ข.         อัตราการไหลของอากาศในบางตำบลสูงกว่าความเร็วเสียง  
ค.         อัตราการไหลของอากาศเท่ากันทุกตำบล
ง.         ถูกทั้ง  ก. และ ข.

44.       คลื่นชนิดใดเกิดขึ้นเมื่อแล้วไม่ทำให้สูญเสียพลังงาน
ก.         คลื่นความอัด  COMPRESSION  WAVE
ข.         คลื่นการขยายตัว  EXPANSION  WAVE
ค.         คลื่นตั้งฉาก  NORMAL  SHOCK WAVE
ง.         คลื่นมุมถ่าง  OBIQUIE SHOCK WAVE

45.       รูปร่างของอากาศยานที่บินในย่าน SUPERSONIC ที่สร้างให้ปีกมี AR ต่ำและชายหน้าแหลมการออกแบบให้ชายหน้าแหลมเพื่อประโยชน์อะไร
ก.         ให้อากาศยานบินได้เร็วขึ้น                        ข.         ให้กระแสอากาศไหลได้เร็วขึ้น
ค.         ช่วยเพิ่มแรงยก                                       ง.         ลดการเกิด NORMAL SHOCK WAVE

46.       ข้อใดคือคุณสมบัติของคลื่น  NORMAL  SHOCK WAVE
ก.         เป็นคลื่นที่ตั้งฉากกับความเร็วของกระแสอากาศ
ข.         เมื่อเกิดแล้วพลังงานของอากาศไม่สูญเสีย
ค.         ความหนาแน่นหลังคลื่นจะลดลงมาก
ง.         ความดันสถิตย์ของกระแสอากาศหลังคลื่นลดลง

47.       เราสามารถเพิ่มค่ามุมวิกฤษขั้นต่ำได้จากข้อใด
ก.         ออกแบบรูปร่างให้บาง SLIMNESS
ข.         ออกแบบให้ปีกลู่หลัง SWEEPBACK
ค.         ออกแบบให้ปีกตรง
ง.         ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

48.       อากาศยานวิ่งในย่าน SUPERSONIC  เกิดเป็นด้วยความเร็ว 2  MACH จะเกิด MACH ANGLEเท่ากับข้อใด
ก.         15 ํ                   ข.         30ํ                    ค.         45 ํ                 ง.                   ผิดทุกข้อ

49.       ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.         กระแสอากาศความเร็วย่าน SUPERSONIC ผ่านท่อ CONVERGING  ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ข.         กระแสอากาศความเร็วย่าน SUPERSONIC ผ่านท่อ CONVERGING ความดันลดลง
ค.         กระแสอากาศความเร็วย่าน SUPERSONIC ผ่านท่อ CONVERGING ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
ง.         กระแสอากาศความเร็วย่าน SUBSONIC  ผ่านท่อ CONVERGING ความเร็วจะลดลง

50.       นายทหารนักเรียนคิดว่าผลการทดสอบครั้งที่ ๓ นี้ ตัวเองจะสามารถทำคะแนนได้ประมาณเท่าไร ?
            ก.         ๘๐ คะแนน ขึ้นไป                                   ข.         ต่ำกว่า  ๕๐ คะแนน
            ค.         ๖๐ - ๗๐ คะแนน                                   ง.         ประมาณไม่ได้แต่สูงที่สุดในห้อง

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้