ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2764เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

รวมข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป อบต เทศบาล

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-17) —

การเตรียมตัวสอบภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น
หลักๆ ก็ต้องอ่านคล้ายๆกับการเตรียมตัวสอบภาค ก ของ ก.พ. เลยครับ  แต่จะต่างกันก็คือ ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น(เล็กน้อย)
ผมเลยเอาภาค ก. ของกรมส่งเสริมที่ผมได้บรรยายไว้ มาลงให้ดูแยกห้อง เพื่อใช้เป็นแนวอ้างอิง

ตำแหน่งที่จะสอบครับ คลิ๊กดูได้เลย

ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
2
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
4
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
1
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1
6
เจ้าหน้าที่การประปา
1
7
ช่างโยธา
1
8
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
9
เจ้าพนักงานธุรการ
2
10
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2
11
เจ้าพนักงานพัสดุ
2
12
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2
13
นายช่างโยธา
2
14
นายช่างไฟฟ้า
2
15
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2
16
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2
17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
2
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
18
นักพัฒนาชุมชน
3
19
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
20
นักวิชาการศึกษา
3
21
นิติกร
3
22
วิศวกรโยธา
3
23
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
3
24
บุคลากร
3
25
เจ้าหน้าที่สันทนาการ
3
26

เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร

3
27
นักวิชาการคลัง
3
28
นักวิชาการพัสดุ
3
29
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3
30
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3
31
เจ้าพนักงานเทศกิจ
3
32
ครูผู้ช่วย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
    ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

หมายเหตุ..ภาค..ขหรือเฉพาะตำแหน่งเราแถมฟรีครับ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 399 บาท


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมเพิ่มเติม
1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
             ก. ข้อบังคับ                                                                             ข. ระเบียบ
             ค.ข้อบัญญัติ                                                                             ง. พระราชบัญญัติ

2.  ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
             ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
             ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
             ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
             ง.  ถูกทุกข้อ

3.  ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
             ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
             ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
             ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
             ง.  ถูกทุกข้อ

4.  ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
             ก.  ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
             ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
             ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
             ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน

5.  บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
             ก.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
             ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
             ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
             ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ

6.  ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
             ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
             ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                        ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
             ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                 ข.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
             ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                        ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8.  ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
             ก. ค่าครุภัณฑ์                                                                         ข.  งบลงทุน
             ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                   ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9.  ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
             ก.  อำเภอ                                                                                ข. เทศบาล
             ค. องค์การบริหารส่วนตำบล                                              ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
             ก. พระราชบัญญัติ                                                                ข. ข้อบัญญัติ
             ค. ระเบียบ                                                                              ง. ข้อบัญญัติ

11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             ก.  ประธานกรรมการบริหาร                                              ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
             ค.นายอำเภอ                                                                           ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
             ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น                                                       ข. ราชการส่วนภูมิภาค
             ค. องค์กรอิสระ                                                                      ง. ราชการส่วนกลาง

13.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
             ก. 1 ปี                                                                                       ข. 2 ปี
             ค.  3 ปี                                                                                      ง. 4 ปี

14.  ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

             ก.  4 คน                                                                                   ข.  6 คน
             ค. 10 คน                                                                                 ง.  12 คน

15.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
             ก.  กรุงเทพมหานครฯ                                                          ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
             ค. กระทรวง ทบวง                                                                ง. กรม

16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
             ก. นายอำเภอ                                                                          ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
             ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                              ง. อธิบดีกรมการปกครอง

17.  ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
             ก. นายอำเภอ                                                                          ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                          ง. ประธานกรรมการบริหาร

18.  ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
             ก. ภาษีบำรุงท้องที่                                                                ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
             ค. ภาษีสรรพสามิต                                                                ง. ถูกทุกข้อ

19.  การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
             ก. นายอำเภอ                                                                          ข.  ประธานสภา อบต.

             ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                           ง.  อธิบดีกรมการปกครอง

20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             ก.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
             ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
             ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
             ง. ถูกทุกข้อ

21. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
             ก. 2 สมัย                                                                                  ข. 3 สมัย
             ค. 4 สมัย                                                                                  ง. 5 สมัย

22.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ลต้องมีอายุกี่ปี
             ก. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
             ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
             ค. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
             ง. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

23.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
             ก. ตกลงราคา                                                                          ข. สอบราคา
             ค. จ้างเหมาราคา                                                                    ง. ประกวดราคา

24. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร
             ก. 10,000  บาท                                                                      ข. 50,000  บาท
             ค. 100,000  บาท                                                                    ง. 500,000  บาท

25. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
             ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                  
             ข. ภาษีอากร
             ค. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
             ง. ถูกทุกข้อ

26.   "หนังสือภายใน" หมายถึง
             ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
             ข. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
             ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
             ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
             ก. บันทึกข้อความ                                                                  ข. ข้อบังคับ
             ค. ประกาศ                                                                              ง. คำสั่ง

28. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
             ก. ผู้มีความรู้ภาษไทยดี                                                        
             ข. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
             ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
             ง. ถูกทุกข้อ

29. ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
             ก. หนังสือเรียน                                                                     ข. หนังสือราชการ
             ค. หนังสือนอกหลักสูตร                                                     ง. หนังสือทุกประเภท

30.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนา จของกฎหมายเรียกว่าอะไร
             ก. คำสั่ง                                                                                   ข. ข้อบังคับ
             ค. ระเบียบ                                                                              ง. กฎกระทรวง

31. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไ
             ก. แถลงการณ์                                                                        ข. ประกาศ
             ค. คำสั่ง                                                                                   ง. ข่าว

32.  หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
             ก. หนังสือภายใน                                                                
             ข. หนังสือภายนอก

             ค.  หนังสือประทับตรา                                                        
             ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน

33.  การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
             ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด                                    ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
             ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ                                       ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

34.  จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียว กัน คือ
             ก.  ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
             ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
             ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
             ง.  ถูกทุกข้อ

35. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
             ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด                                   ข. ถูกต้องตามสากลนิยม
             ค. เรียบร้อย                                                                             ง. สุภาพ

36. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
             ก. ตี                                                                                          ข. ตบ
             ค. เตะ                                                                                      ง. ต่อย

37. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
             ก. โต                                                                                        ข. จิ๋ว
             ค. นิด                                                                                       ง.เล็ก

38.  คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
             ก.ฉิ่ง                                                                                         ข. ซอ
             ค. กลอง                                                                                   ง. ระนาด

39. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
             ก. มะขาม                                                                                ข. มะยม
             ค. มะปราง                                                                              ง. มะนาว

40. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
             ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า                                                          ข. ลิ้นกับฟัน
             ค. ขิงก็ราข่าก็แรง                                                                  ง. เกลือจิ้มเกลือ


(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอดครับ  แต่ถ้าเป็นหนังสือตามเว็บอื่นๆพิมพ์ไว้นานแล้วเปลี่ยนแค่ปกแต่เนื้อหาเดิมๆครับ)
ราคาเพียง 399 บาทครับ
ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่
โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com
ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย
ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร


ธนาคารกรุงไทย
สาขา บรบือ
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3  แจ้งชำระเงิน
เข้าเมล์ของท่านและส่งแจ้งมาที่  pizzapizza2521@hotmail.com   ว่าท่านได้ชำระเงินแล้ว  ระบุวันเวลา
พร้อมกับแจ้งมาด้วยว่าข้อสอบหน่วยงานไหน  ตำแหน่งอะไร จากนั้นรอรับเมล์ได้เลย 2-3 ชั่วโมงหลังโอน
หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งทางเมล์  ให้ส่ง SMS อีเมล์ของท่านมาทางมือถือเบอร์  083-1514162
พร้อมวงเล็บด้วยว่าข้อสอบตำแหน่งและหน่วยงานไหน
หากท่านไม่มีอีเมล์  ให้ขอยืมชื่อเมล์จากเพื่อนและให้เพื่อนโหลดข้อสอบแล้วส่งให้ท่านภายหลัง

คุณทำได้แน่นอนครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้