ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1023เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ติวสอบ ผอ. ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา  รอง ผอ.

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
 1. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล
. องค์การบริหารส่วนตำบล                                          ข. โรงเรียน
. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
 2. ใครเป็นผู้แทนความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา
. รองผู้อำนวยการฯ                                                         ข. ผู้อำนวยการฯ
. ครูที่ผู้อำนวยการมอบหมายฯ                                      ง. ถูกทุกข้อ
 3. ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                       ง. ถูกทุกข้อ
 4. โรงเรียนทุ่งสวรรค์นาคูมีครูทั้งหมด 5 คน
. ข้อมูล                                                                               ข. สารสนเทศ
. สถิติ                                                                                 ง. ข้อมูลสารสนเทศ
 5. ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
. ครอบคลุม                                                                       ข. รวดเร็ว
. ทันสมัย                                                                           ง. ถูกต้อง
 6. ข้อใดเป็นข้อมูลศูนย์ปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
 . DOC                                                                               ข. MOC
. PMOC                                                                             ง. NOC
 7. ข้อใดคือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
. GIS                                                                               ข. MIS
. EIS                                                                               ง. ICT
8. หากต้องการทราบว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูกี่คนจะต้องค้นดูที่ข้อมูลใด
             ก. OBEC                                                                              ข. B- OBEC
             ค. P- OBEC                                                                        ง. M- OBEC
 9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถตอบคำถามว่า “ทำไม ต้องมีการวางแผน”
. ลดความสูญเปล่าหรือความซ้ำซ้อน
. มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
. กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน
 10. “ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี” จัดเป็นแผนลักษณะใด
. แผนระยะสั้น                                                                 ข. แผนระยะปานกลาง
. แผนระยะยาว                                                                ง. แผนระยะต่อเนื่อง
 11. การวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์มักใช้หลัก SWOT Analysis ตัวที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใด
. ประชาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนดี                    ข. ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน
. โรงเรียนมีครูแค่ 3 คนซึ่งไม่เพียงพอ                        ง. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
 12. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ตอบคำถามว่า“ จะต้องสร้างผลงานอะไร”
ก. VISION                                                                          ข. MISSION
ค. GOAL                                                                             ง. OUT COME
13. “ทรัพยากรที่ใช้” กล่าวไว้ในส่วนใดของโครงการ
ก. หลักการและเหตุผล                                                     ข. เป้าหมาย
ค. กิจกรรม                                                                           ง. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14. ระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
. ทุกปี                                                                                 ข. ทุก 3 ปี
. ทุก 5 ปี                                                                             ง. ทุก 6 ปี
 15. ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาชาติ
. คุณภาพคนไทยที่พึงประสงค์                                     ข. แนวการจัดการศึกษา
. การสร้างส่วนร่วมการจัดการศึกษา                            ง. แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 16. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่ พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแห่ง
. คุณภาพการศึกษา                                                          ข. มาตรฐานการศึกษา
. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา                                        ง. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 17. การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการให้จัด ในรูปแบบใด
. โฮมสคูล                                                                          ข. ศูนย์การเรียน
. แหล่งเรียนรู้                                                                   ง. ฐานการศึกษา
18. ผู้มีอำนาจอนุมัติให้บุคคล ครอบครัวจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล (HOME SCHOOL)ได้

. ผอ.สพท.                                                                         ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. สพฐ.                                                                                ง. กระทรวงศึกษาธิการ

 

19. การจัดการศึกษาของชุมชนอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

. อิหม่าน                                                                            ข. โต๊ะครู

. ปอเนาะ                                                                           ง. ยาวี

 

20. การจะโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขยกเว้นข้อใด

. คณะครูสมัครใจ                                                            ข. กรรมการสถานศึกษาสมัครใจ

. ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนสมัครใจ                             ง. ผ่านการประเมิน

 

21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องจัดทำทุกปี

. แผนกลยุทธ์                                                                    ข. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

. ธรรมนูญโรงเรียน                                                        ง. แผนปฏิบัติการประจำปี

 

22. ส่วนใดเป็นส่วนที่ย่อยที่สุด

. แผน(PLAN)                                                                  ข. แผนงาน(PROGRAM)

. โครงการ(PROJECT)                                                   ง. กิจกรรม(ACTIVITY)

23. รูปแบบการวางแผนที่ให้ความสำคัญกับโครงการ

. PPBS                                                                               ข. PBB

. SPBB                                                                              ง. MBO

 

24. ระบบแผนงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบัน

. PPBS                                                                               ข. PBB

. SPBB                                                                              ง. MBO

 

25. แผนงบประมาณประจำปี 2554 เริ่มใช้ตั้งแต่วันใด

. 30 กันยายน 2554                                                          ข. 1 ตุลาคม 2554

. 1 มกราคม 2555                                                             ง. 30 กันยายน 2555

 

26. การจำแนกงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ จำแนกได้กี่ประเภท

. 3 ประเภท                                                                       ข. 5 ประเภท

. 7 ประเภท                                                                       ง. 11 ประเภท

 

27. ข้อใดเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ที่จัดเป็นงบลุงทุน

. เงินค่าตอบแทน                                                             ข. ค่าวัสดุ

. ค่าที่ดิน                                                                            ง. ค่าสาธารณูปโภค

 

28. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554  กำหนดไว้กี่แผนงบประมาณ
ก. 5 แผนงบประมาณ                                                        ข. 7 แผนงบประมาณ
ค. 9 แผนงบประมาณ                                                        ง. 11 แผนงบประมาณ

29. โครงการสำคัญที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น

. FLAGSHIP PROJECT                                            ข. MEGA PROJECT

. FISCAL PROJECT                                                  ง. OPERATION PROJRCT

 

30. ข้อใดเป็นประเภทเงินของสถานศึกษา

. งบประมาณ-นอกงบประมาณ -รายได้สถานศึกษา

. บริจาค-รายได้สถานศึกษา-รายได้แผ่นดิน

. งบประมาณ-นอกงบประมาณ -รายได้แผ่นดิน

. งบประมาณ – รายได้สถานศึกษา -รายได้แผ่นดิน

 

 

 

31. ค่าเช่าสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจำหน่ายสินค้า จัดเป็นเงินตามข้อใด

. เงินงบประมาณ                                                             ข. เงินรายได้สถานศึกษา

. เงินนอกงบประมาณ                                                    ง. เงินรายได้แผ่นดิน

 

32. “เงินหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1” จัดเป็นเงินตาม ข้อใด

. เงินงบประมาณ                                                             ข. เงินรายได้แผ่นดิน

. เงินรายได้สถานศึกษา                                                  ง. เงินนอกงบประมาณ

33. เงินรายได้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้จ่ายลงทุนเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ได้แต่ครุภัณฑ์นั้นต้องมีราคาต่อหน่วยไม่เกินกี่บาท
ก. 5,000 บาท                                                                      ข. 10,000 บาท
ค. 100,000 บาท                                                                  ง. 1,000,000 บาท

34. ทะเบียนตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 มีกี่ประเภท

. 3 ประเภท                                                                       ข. 4 ประเภท

. 5 ประเภท                                                                       ง. 7 ประเภท

 

35. ใบสำคัญรับเงิน(บค.)จัดไว้ในข้อใด

. สมุดเงินสด                                                                     ข. บัญชี

. ทะเบียน                                                                          ง. เอกสารประกอบ

 

36. การจัดซื้อหรือการจัดจ้างพัสดุมีกี่วิธี

. 3 วิธี                                                                                 ข. 4 วิธี

. 5 วิธี                                                                                 ง. 6 วิธี

 

37. การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดกำหนดให้ดำเนินการด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

. มีวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

. มีวงเงินเกิน 200,000 บาท

. มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

. มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท

 

 

38. สถานศึกษาจะระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยเก็บเงินค่ากิจกรรมที่จำเป็นจากนักเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ

        ก. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบ                                    ข. กรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
ค. ผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วย                                         ง. เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ

39. ทำไมต้องมีการควบคุมภายในสถานศึกษา

. เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

. เพื่อให้การบริหารด้านการเงิน การบัญชี ได้รับความเชื่อถือ

. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

. ถูกทุกข้อ

 

40. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการควบคุมภายในสถานศึกษา

. การจัดโครงสร้างองค์กร                                              ข. การประเมินความเสี่ยง

. สารสนเทศและการสื่อสาร                                         ง. การติดตามประเมินผล

จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)
- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน
- ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษามากกว่า 2000 ข้อ


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com][/email][email=decho.by@hotmail.com]decho.by@hotmail.com[/email]


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้