ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1448เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ    ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร
            . ร้อยตรี            . ร้อยโท                       
            . ร้อยเอก           . พันตรี
. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ
            . ศม.    . ศบ.                          
            . ศร.    . ศสพ.
. กองทัพภาคที่ ๑  ใช้อักษรย่อคือ
            . ทภ.             . ทภ.                       
                ค. ทภ.             . ทภ.
. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร
            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน
            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร
. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร
            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน
            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร
. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร
            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน
            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร
. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ
และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด
            . เหล่าทหารช่าง   . เหล่าทหารปืนใหญ่       
                ค.เหล่าทหารม้า     . เหล่าทหารราบ
. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่
ของเหล่าใด
            . เหล่าทหารช่าง   . เหล่าทหารปืนใหญ่       
            .เหล่าทหารม้า     . เหล่าทหารราบ
 

. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่
คอเสื้อด้านซ้าย คือ
            . ศสพ. . ศม.                          
            . ศบ.    . ศร.
๑๐ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ
            . ศสพ. . ศม.                          
            . ศป.    . ศร.
๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    บั้ง คือ
            . สิบตรี . สิบโท            
            . สิบเอก            . จ่าสิบตรี
๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า
            . ๑๕ เหล่า         . ๑๖ เหล่า                    
            ๑๗  เหล่า       ๑๘  เหล่า
๑๓. ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร
            . ข่าวทหารทั้งปวง            . เบิกจ่ายเงินเดือน          
                คการรักษาพยาบาล          . ให้ความบันเทิง
๑๔. ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ
              ประเภท     .   ประเภท                
              ประเภท       ประเภท
๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร
            . จำคุกตั้งแต่    เดือน ถึง ๕ ปี        . จำคุกตั้งแต่    ปี  ถึง    ปี
            . จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี   จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี
๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร
            . สก.    . สห.                          
            . สพ.   สบ.
๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร
            . กส.    . สส.                          
            . สบ.   . สพ.
๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร
            . พบ.   . พธ.                          
            . กธ.    . กง.
 

๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร
            . ยศ.    . ผท.                          
            . จย.    . ยย.
๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร
            . กสร. สบส.                        
            . สบบ. . สตธ.
วิชา  การกำลังพลสำรอง
๒๑กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง  ?
. กำลังกึ่งทหาร    กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว
            กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ    ถูกทุกข้อ     
๒๒กำลังกึ่งทหารได้แก่.-
            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          ขกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 
. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          งทหารกองเกิน   
๒๓กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ได้แก่.-
            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          ขกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 
. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          งทหารกองเกิน 
๒๔ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว
            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 
. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ทหารกองเกิน     
๒๕ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง
            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 
. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ทหารกองเกิน    
๒๖กำลังพลสำรองหลักประเภท ส..กองประจำการและพลทหารได้มาจากไหน  ?
            พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
            นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      
            . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
            กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      
๒๗กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน  ?
            พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
            นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      
            . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
            กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      
๒๘ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน
          ชั้นกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชั้น อย่างไร  ? จึงจะปลดเป็นพ้นราชการประเภทที่ ๑
            ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๐ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๖ ปี
            ชั้นที่ ๑ จำนวน ๗ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๖ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี
            ชั้นที่ ๑ จำนวน ๖ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี
            รวม ๓ ชั้น เป็นเวลา  ๒๓  ปี       
๒๙ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร  ?
            ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป                                       
. ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด
            ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)                                
ถูกทุกข้อ      
๓๐นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?
            ร้อยตรี ร้อยเอก          พันตรี - พันโท 
            พันเอก - พันเอกพิเศษ   นายพล ขึ้นไป

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการในกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ งานสารบัญ  ความรู้เกี่ยวกับทหาร  ความรู้ความสามารถทั่วไป
สนใจสั่งซื้อมาที่  
[email=decho.by@hotmail.com]decho.by@hotmail.com[/email]

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162 
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6ธ.กรุงไทย  สาขาบรบือ
 
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pizzapizza2521@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadmin2เมื่อ2012-06-24 13:43 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้