ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1603เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เอกสารคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด

1.     ข้อใดคือหนังสือราชการ 

        ก.    เอกสารของทางราชการ                                                     ข.    เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น 

        ค.    เอกสารโต้ตอบในราชการ                                                 ง.     เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

        ตอบ       ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

2.     หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด 

        ก.    คำแนะนำ                                                                             ข.    แถลงการณ์ 

        ค.    หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ                                            

        ง.     การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

        ตอบ       ง.  การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

3.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    เรียน                                                                                       ข.    เสนอ 

        ค.    กราบเรียน                                                                             ง.    ขอประธานกราบเรียน 

        ตอบ       ก.  เรียน 

4.     งานสารบรรณ  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น 

     ข.    งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

        ค.    งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย 

        ง.     งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, 

                สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา 

        ตอบ       ข.  งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

5.     หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด 

        ก.    หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 

                และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

ข.      หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ 

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน 

ค.      หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา 

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

ง.      ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ผิดทุกข้อ 

6.     กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน 

        ก.    2  คน                                                                                      ข.    3  คน 

        ค.    4  คน                                                                                      ง.    เท่าใดก็ได้ 

        ตอบ       ข.  3  คน 

7.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                           ข.    ขอแสดงความเคารพนับถือ 

        ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                            ง.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

        ตอบ       ก.  ขอแสดงความนับถือ 

8.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด 

        ก.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2506                                             ข.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2516 

        ค.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526                                             ง.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2536 

        ตอบ       ค.  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526 

9.     หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 

        ก.    เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                                        ข.    เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 

        ค.    เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                            ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

10.  ประกาศ  จัดเป็นหนังสือชนิดใด

        ก.    หนังสือสั่งการ                                                                     ข.    หนังสือแถลงข่าว 

        ค.    หนังสือแถลงการณ์                                                            ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์ 

        ตอบ       ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

11.  หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร 

        สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร 

        ก.    ด่วน                                                                                        ข.    ด่วนที่สุด 

        ค.    ด่วนมาก                                                                                ง.    ด่วนภายใน 

        ตอบ       ค.  ด่วนมาก 

12.  หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 

        ก.    ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด                                ข.    ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

        ค.    ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ              ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ข.  ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

13.  อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

        ข.   หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10  ปี 

        ค.    หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

        ง.     หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ 

                ไม่น้อยกว่า  3  ปี 

        ตอบ       ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ 

                             ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

14.  การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ข.    ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ค.    ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ข. 

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 

15.  รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด 

        ก.    สต  และ  สภ                                                                        ข.    ตง  และ  รส 

        ค.    ตผ  และ  สภ                                                                         ง.    สตง  และ  สลร 

        ตอบ       ค.  ตผ  และ  สภ 

16.  คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า  นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด 

        ก.    สมเด็จพระบรมราชชนนี                                                   ข.    พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า 

        ค.    สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

17.  คำว่า คำสั่ง  มีความหมายตรงตามข้อใด 

        ก.    คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 

        ข.    การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร 

        ค.    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

        ง.     การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง 

        ตอบ       ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

18.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

        ก.    เลขาธิการ ก.พ.                                                                     ข.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ค.    เลขาคณะรัฐมนตรี                                                              ง.    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

19.  หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น 

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท 

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ข.  3  ประเภท 

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง 

        กรม  ถือปฏิบัติอย่างไร 

        ก.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน                                        ข.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

        ค.    ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง ด่วน  อยู่แล้ว

        ง.     พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ 

        ตอบ       ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ 

                             ราชการ 

21.  ทะเบียนงานสารบรรณ มี  3  ประเภท คือข้อใด 

        ก.    ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

        ข.    ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง 

        ค.    ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 

        ง.     ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ก.  ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

22.  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด                                                                                                                                                                                                                                   

        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    สำนักงาน ก.พ. 

        ค.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                  ง.    หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

        ตอบ       .  ปลัดกระทรวง 

23.  หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร 

        ก.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี                              

        ข.    หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน 

        ค.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

        ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       .  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

24.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น 

        หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน 

        ก.    30 วัน                                                                                     ข.    45 วัน 

        ค.    60 วัน                                                                                     ง.    90 วัน 

        ตอบ       .  60  วัน 

25.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ 

        แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี 

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.    กี่ปีก็ได้ 

        ตอบ       .  1  ปี 

26.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง 

        แต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน 

        ก.    อธิบดีหรือเทียบเท่า                                                             ข.    รองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

        ค.    หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า                                                  ง.    ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

        ตอบ       .  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

27.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด 

        คนหนึ่งปฏิบัติ..... 

        ก.    ทำการแทน                                                                           ข.    ปฏิบัติหน้าที่แทน 

        ค.    รักษาราชการแทน                                                               ง.    ปฏิบัติราชการแทน 

        ตอบ       .  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

28.  ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง 

        ก.    เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล                                                  ข.    เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล 

        ค.    ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล                                                     ง.    ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       .  ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

29.  หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร 

        ก.    ติดต่อส่วนราชการ                                                              ข.    ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

        ค.    ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ 

        ง.     ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ   

        ตอบ       .  ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ   

30.  ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด 

        ก.    ก.พ.                                                                                        ข.    กระทรวงศึกษาธิการ 

        ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                            ง.    สำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       .  สำนักนายกรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบงานพัสดุ

- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

- การเขียนหนังสือราชการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
1 กรมที่อยู่ในภารกิจเดียวกับกรมคุมประพฤติ ตอบ ราชทัณ
2 วันสถาปนากรม 15 มีค 35
3 ลาดหลุมแก้ว จำโจทย์ไม่ได้ แต่ชัวร์
4 บำบัดไม่เสร็จ ต่อได้อีก 6 เดือนแต่ไม่เกิน3 ปี
5 ยาเสพติดที่พึ่งประกาศในราชกิจจา สารระเหย
6เยาวชนมีอายุตั้งแต่ 14-18
7คุมประพฤติแบ่งเป็น ส่วนกล่วง และภูมืภาค
8 วิสัยทัศ คือ น่าจะได้ทุกคน
9ศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤตทำรายงาน ในกี่วัน ตอบ 15วัน
10 ถ้าไม่เสร็จ ขออนุญาติต่อศาล ขยายเวลา ได้อีกแต่ไม่เกิน30 วัน
11 ศาลคุมประพฤติได้ไม่เกิน 5ปี
12 ผู้ที่เพิกถอน อาสา สมัครคุมประพฤติ รัฐมรตรี ว่าการยุติธรรม
13 ใครคือผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ ตอบ อาสา
14 พนักงานคุมประพฤติเข้าไปสอดส่อง ในสถานบันเทิงตอน21.30 ต้องขอศาล
15 ผู้ที่พักการลงโทษต้องไปรายงานตัวภายในกี่วัน ตอบ สามวัน
16 นาย d ติดคุกมา 6 ปี ต้องรับโทษเท่าไรแล้ว... ตอบ1ใน3
17 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ต่อการทำงานบริการสังคม ตอบ ทำให้ครอบครัวร่ำรวย
18 ข้อใดไม่ใช่การทำงานบริการสังคม ตอบ บริจาคทรัพย์สิน
19 งานที่บริการสังคมต้องปรับไม่เกิน 800000
20 และต้องทำในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

21 การขอสงเคราะห์ต้องทำภายในกี่ปี ตอบ 1 ปี
22 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
23 ซิกมันฟรอยต์ id ego superEgo คือกลไกการป้องกันตัวเอง(ใครเถียงผมมีหลักฐานยืนยัน)
24 free will เจตจำนงเสรี ตอบที่ค้ายาเพราอยากรวย แต่ที่เหลือมีเหตุบังคับเพราะจนบ้างอะไรบ้างอย่างนั้น
25 คดีที่ไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู คือ มียาไว้ครอบครองอย่างเดียว ถ้ามีเสพอยู่ด้วยต้องบำบัด
26ข้อใดไม่ใช่ผล การทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด คืออะไรสักอย่างที่ตอบแปลกเค้าน่ะครับ
27 จำโจทย์ไม่ได้แต่ ตอบว่า ต้องสืบประวัติทางสังคม และพนักงานคุมประพฤติ ทำความเห็นต่อศาล
28 นักโทษ เด็ดขาด เป็นการพิจารณาหลังมีคำพิพากษา
29 คุมประพฤติใช้ครั้งแรกกับ เด้กและเยาวชน
30คุมประพฤติกลางเป็นหน่วยงานแรกที่ ใช้คุมประพฤติผู้ใหญ่ (ถ้าสงสัยสองข้อนี้ไปอ่านเล่มฟ้าของกรมหน้าแรกๆ)
31คุณธรรมเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของคุมประพฤติตอบข้อที่เค้ารพผู้อาวุโส
32 สืบเสาะและพินิจคือ
33 สอดส่อง
34 ที่ถามว่าหน่วยงานใดทำงานเกี่ยวกับฟื้นฟูผู้ติดยาเสฟติด ตอบ ในข้อสอบบอกสำนัก ในหนังสือเรียกว่าศูนย์
35 วข้อใดไม่ใช่วิธีบังคับบำบัด ตอบ ข้อที่ปราบปรามให้สิ้นอะไรเนี้ยเพราะเค้าแค่ต้องการแยกผู้เสฟจากผู้ค้าและอะไรอีกสองอย่าง
36ทำผิด ฐานอื่นที่ไม่รอลงอาญาเอามาฟื้นฟูไม่ได้
37 การทำงานบริการสังคมกลุ่มที่ทำไม่ได้ ผมเดาว่าน่าจะเด้กและเยาวชน เพราะเยาวชนทำได้ แต่ต้องให้ผู้ปกครองเซ้นแต่เด็กต่ำกว่า15 ปี เค้าว่าไม่ควนรทำนะ
38 การทำอะไรจำโจทย์ไม่ได้ คือต้องให้ประชาชนมีความร่วมมือ
40 อำนาจคณะกรรมการฟื้นฟู
41 บ้านกึ่งวิถี คือ สำหรับผู้ไม่มีที่ไปหรือไม่มีงาน
42 พนักงานคุมประพฤติ เป็นเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายอาญา
43 ผู้ที่ฟื้นฟูอุทรภายใน14วัน
44 คณะกรรมการมี นักสังคม แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีนักอาชญาวิทยา
45 อัยการไม่ต้องผัดฟ้อง
46 คุมประพฤติมีหน้าที่คัดกรองผู้ฟื้นฟู
47 ขั้นตอนการอุทรของผู้ฟื้นฟูว่าอุทรเรื่องใดไม่ได้ ตอบ ที่ได้ก็เรื่องเสพไม่เสฟ และเรื่องขยายเวลา
48 วัตุประสงค์การฟื้นฟูคือให้กลับตัวเป็นคนดี
49 after care ผมจำโจทย์ไม่ได้
50 ผู้มีอำนาจอนุมัติสถานบำบัด หรือสถานอะไรเนี้ยผมตอบรมว ยุติธรรม
51 จำโจทย์ไม่ได้แต่ตอบ neo classic
52 พนักงานคุมประพฤติ ที่ไม่จำเป็นอะไรเนี้ย ผมตอบ เป็นคนที่มีท่าทางศรัธทา
53 อีกข้อ เป็นผู้ดูมีอายุ
54 การฟังทีดีคือ ผมตอบฟังอย่างสงบ
55 การพบกันครั้งแรกของพนักงานคุมประพฤติกับผู้ที่มาหา ต้องสร้างสัมพันธภาพรึเปล่า
56 สัมพันธภาพ และเรียงไปผมว่าแก้ไขปัญหา
57 อีกข้อที่ถามเกี่ยวกับคุมประพฤติผมตอบว่าคุมอย่างเคร่งครัดไม่น่าใช่
58 ประเภทผู้รับการสงเคราะห์ในกรณีใดบ้างผมว่าค่าปลงศพเมียไม่มีในกฎหมายนะ
59 คุมประพฤติต้องไปที่เรือนจำเพื่อสืปประวัตินักโทษไหมผมตอบว่าต้องไปนะ
60 อายเด็กนับตั้งแต่วันไหน ที่มีการจับกุม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้