ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
 • 1120เข้าชม
 • 3ตอบกลับ

ขายสื่อการสอน ครุภัณฑ์การศึกษา สพฐ.2555-56 กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมที่มีตัวช่วยเหลืออธิบายวิธีการเล่น  สามารถเลือกได้ทั้งเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษ 

2.       เป็นโปรแกรมที่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาแบบ  Interactive

3.       เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอภาพ Animation แบบ 3 มิติ

4.       เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในรูปแบบนิทาน  ให้เด็กได้เพลิดเพลินทั้งจากการดู  การฟัง  และการ      อ่าน  ที่สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

5.       เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การอ่าน  การวิเคราะห์  การเขียน  และการพิมพ์ 

6.       เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประกอบด้วย  นิทานจากการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง  และสามารถบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้

7.       ในโปรแกรมคุณครูผู้สอนสามรถเข้าไปเขียนคำสั่งหรือสร้างคำถาม  และให้นักเรียนเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือตอบ คำถามของคุณครูผู้สอนได้ 

8.       ในโปรแกรมนักเรียนสามารถบรรยายความรู้  ความเข้าใจ  แสดงความคิดคิดเห็นด้วยการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือด้วยการเขียนในใบงาน  ที่พรินท์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

9.       โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงตนเอง  แทนเสียงตัวละครในเรื่อง  และเปิดฟังเสียงพากและฟังลีลาการใช้ภาษาของตนเองได้ 

10.    เป็นโปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลเสียงในกิจกรรมบูรณาการบันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง  เพื่อไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 

11.    เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

12.    ผู้ขายต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย  จากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

บทเรียนมัลติมิเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่
2  

(บรรจุใน USB 7,000 บาท)   (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท) 

สั่ง 10 ชุด ลด 30 %

สั่ง 20 ชุด ลด 40 %

สั่ง 30 ชุดขึ้นไป  ลด 50 %

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.       เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS  98/200/ME/XP  หรือสูงกว่า  และสามารถเลือกเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand  Alone)

2.       เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ที่สวยงาม  น่าสนใจ  เข้าใจง่าย

3.       เป็นสื่อที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยนำเสนอเป็นรายบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้

4.       โปรแกรมบทเรียนต้องมีเมนูสำหรับผู้เขียน  เข้าสู่ทุกหน่วยการเรียนรู้  และทุกบทเรียนตามรูปแบบของผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)

5.       แต่ละบทเรียนนำเสนอด้วยสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  เหมาะสม  พร้อมเกมกิจกรรม  และแบบทดสอบท้ายบทเรียน  และมีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน  หรือใบกิจกรรม  หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมา  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

6.       เป็นสื่อที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และนักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 

7.       CD-ROM  แต่ละแผ่นต้องมีความจุของโปรแกรมบทเรียนไม่ต่ำกว่า 250 

เงื่อนไข  ผู้ขายต้องทำการอบรมวิธีการใช้คอมพิวเตอร์  และสื่อการเรียนรู้ทุกรายการให้แก่ผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด               โทร   083-1514162 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด-เชียงราย
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยุธยา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
สื่อการเรียนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
3
เงิน
3
ความดี
0
เครดิต
0
จิตพิสัย
0
上海舒臣一体机出租,彩色一体机租赁
1. 一体机是事务处理机器,不是生产设备,不会产生效益。
 2. 为了你现在的办公需要,及其未来几年中,或者更长的一段时间。选择购买一体机的时候,你会有很大的盲目性:  ·你准备用这台复印机多久。  ·这台一体机能够使用多长时间。  ·你购买的一体机是否满足了办公需要,或者设备的选择是否过剩。  ·你对一体机的供应商/服务商的服务及价格,都是不可预见的。  ·你的办公室职员是否会滥用,而疏于管理。  3. 一体机有附带服务的特征,而且这些服务都是要收费的。包括供应商提供的消耗材料、另配件,  服务商提供的维修、保养。  4. 事务处理机器技术更新快,设备的陈旧化是不可回避的。  5. 一体机的使用成本是随着印量增多而上升。印的太少,设备的折旧又不可避免。这就要产生设备  管理的问题,例如:你的办公室成员多,使用率比较高,即使总的印量不多,使用成本不一定会低。  6. 一体机是通用型的事务处理机器,选择如何使用,节省费用是重要的。购买怎样的机器,什么品牌是次要的。
一体机租赁步骤
 估计打印量  客户首先估算一下每个月差不多有多少张的打印量  选择机型  客户适合适合自己的机器型号.如带传真的或者是不带传真的  确定租赁价格  双方确定租赁设备价格  提交客户资料  在线提交相关联系资料.客服代表会第一时间与你联系.  签定合同.安装机器  与客户确定机型后上海舒臣数码会第一时间带租赁合同与机器上门安装  完成租赁  用户在使用的过程中如果有什么问题可以随时拔打上海舒臣复印机租赁维修有限公司
网址:http://www.shuchensh.com
电话:021-31268775 021-38701783 021-38723509
租售热线:4001 108 018
โพสต์
3
เงิน
3
ความดี
0
เครดิต
0
จิตพิสัย
0
李湘如何摆脱婚姻危机?产后的气场剧增?
  李湘曾经是湖南卫视的一姐,具有超高的人气,超高的气场,可以说湖南卫视能有今天,与李湘的付出不是没有关系,但是自从李湘婚前婚后的传闻,在爱情的路上的一路跌跌撞撞过来,到成为超级富太太,到今天的孩子的妈妈,这一路走的,时刻伴随媒体的关注,在媒体的关注下,李湘的生活中的方方面面,都被各路记者深深的挖掘出来了,曾经的小李湘,到大李湘,到胖李湘,到瘦李湘,这里面始终贯穿着一个重要的话题,美体,美女,老公,吸引。等等。。。根据权威专业机构检测,超级P57减肥药独含的双重功效,是普通减肥效果所没有的,独有含有食用仙人掌浓缩物进入体内讯速扩散,饱和你的胃,提供给人体天然营养,但是不会提供脂肪,进而阻碍了食物过多脂肪的摄入,然后通过菸碱酸铭进行脂肪的超强燃烧,因此减肥效果是无与伦比的。
img: http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20120716/08/6589650320120716085008023.jpg
超级P57助你告别水桶腰,大象腿,臃肿的身材。连芙蓉姐姐都瘦了,你还好意思胖吗? 告别肥胖,告别单身,超级P57打造完美身材,月减10-20斤,无效退款,零风险,你还在等什么?抢购ing.......
谁都在服用超级P57:http://item.taobao.com/item.htm?id=18192468961
img: http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20120715/12/6589650320120715124809083.jpg
超级P57承诺:
不是正品,全额退款。吃完反弹,全额退款。
没有效果,全额退款。售后不周,全额退款。
有副作用,全额退款。正品保证,安全减肥。
旺旺:liujinling831110
淘宝抢购链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=18192468961
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้