ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 3747เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

รวมข้อสอบนายช่างเครื่องกล3 นายช่างไฟฟ้า 3 นายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาคล่าสุด

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-15) —

รวมข้อสอบนายช่างเครื่องกล3 นายช่างไฟฟ้า3 นายช่างโยธา3 การประปาส่วนภูมิภาค

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                          . 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4  สิงหาคม 2502                                        . 14  สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

. กรมอนามัย                                       . กองประปาภูธร

. องค์การบริหารส่วนตำบล         . กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                . ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              . นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรต่างๆ

ช่างเครื่องกล3 ช่างไฟ้ 3 และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย

- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162   ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6ธ.กรุงไทย  สาขาบรบือ  ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 083-1514162 หรือ thai4563@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
14
เงิน
13
ความดี
5
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

1.       ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
ก. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ข. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ตอบ  ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
2.       ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก
ก.       (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)
3.        การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบน
ก.       กปภ.ข. 4                                                                                       ค. กปภ.ข. 6
ข.       กปภ.ข. 5                                                                                       ง. กปภ.ข. 9
ตอบ   กปภ.ข. 4                   อยู่ที่  (สุราษฏร์ธานี)           กปภ.ข. 6  (ขอนแก่น)        
กปภ.ข. 5  (สงขลา)             กปภ.ข. 9  (เชียงใหม่)                                                                                        
4.        หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)

5.        ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ)

6.        ใครคือผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการ
ก.       หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม                                                ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ข.       คณะกรรมการทำลายหนังสือ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ           ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย  2 คน
7.        คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2                                                                                              ค.ระดับ 4
ข.ระดับ 3                                                                                              ง.ระดับใดก็ได้
ตอบ  ข.ระดับ 3
8.       ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด                                                                                       ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.อธิบดี                                                                                                 ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ  ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
9.        หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด
ก.       กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร                  ค. ห้องสมุด
ข.       ส่วนราชการเก็บเอง                                                                    ง. เก็บไว้ที่ใดก็ได้
ตอบ       ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
10.     หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย
ก.       7   ปี                                                                                                ค.  9  ปี
ข.       8  ปี                                                                                                 ง.  10  ปี
ตอบ  ง.  10  ปี             (อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี)      

12.     ข้อใดคือความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ก.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นเท่านั้น
ข.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นและยาว
ค.       การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ง.       ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
13.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด
ก.       เศรษฐกิจมีคุณภาพ                                                                                      ค. ชุมชน เข้มแข็ง
ข.       สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน                                                                       ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี


14.     ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ
ก.       การตัดสินใจว่าจะนำผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจมาใช้อย่างไร
ข.       ให้ความสนใจกับ “รายได้” และ “ค่าใช้จ่าย” ของกิจการ
ค.        การทำความรู้จัก ชนิดและประเภทของรายได้ของกิจการและติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ
ง.       ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ช่างเครื่องกล 3
2. ช่างไฟฟ้า 3
3. ช่างโยธา 3
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต
ก. 76 เขต                                            ข. 21 เขต
ค. 30 เขต                                            ง. 10 เขต
7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                                 ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial Waterworks Authority              ง. Waterworks Authority Act
8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี
ก.  1-2  ปี                                               ข. 3-5 ปี
ค. 6-7 ปี                                                 ง. 10 ปี
9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า
            ก. PLACI                                           ข. ELUM
            ค. ALUM                                      ง. PHoRE
10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
            ก. ให้ใช้ด่างทับทิม                          
            ข. ให้ใส่ยิบซัม
            ค. ให้ใส่ปูนขาว
            ง. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ
ก.  สารส้ม                                                             ข. ครอรีน
ค. ปูนขาว                                                             ง. ด่างทับทิม
12.  ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด
ก.  เติมปูนขาว / เติมครอรีน                                                  
ข.  ใส่ด่างทับทิม
ค.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม  / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
ง.  เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม                    
13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร
ก.  การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว                                          
ข.  การกวนทำให้น้ำใสเร็ว
ค.  การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง                                                            
ง.   เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง
14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร
ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว                                            ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว
ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว                                              ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว
15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร
ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี                                                            ข.  ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี
ค.  หมั่นทำความสะอาดทุกวัน                                          ง.   ถูกทุกข้อ
16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด
ก. ชัยนาท                                            
ข. กาญจนบุรี
ค. สุพรรณบุรี                                      
ง. ราชบุรี
17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร
ก.  0.1 ppm                                                   ข.  0.2 ppm
ค.  0.3 ppm                                                   ง.   0.5 ppm
18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร
ก.  0.1-0.2 ppm                                               ข.  0.3-0.4 ppm
ค.  0.25-0.45ppm                                  ง.   0.5-0.8ppm
19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน
ก. 7 ขั้นตอน                                        
ข. 5 ขั้นตอน        
ค.3 ขั้นตอน                                        
ง. 2 ขั้นตอน        
20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน
ก.  Rapid Mixing                                    
ข. Flocculation        
ค. Slow Mixing/Flocculation                                                  
ง. Floc              
21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด
ก. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                          
ข. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
ค.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                          
ง. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า
ก.  NTU                                                                              ข. Floc
ค.  Media                                                                        ง.   Nedia
23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด
        ก.  2 NTU                                                               ข.  5 NTU
        ค.   7 NTU                                                              ง. 10 NTU
24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                                
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                                      
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก. http://www.pwa.co.th                                  
ข.  http://www.pwa.go.th
ค.  http://www.pwa.com  
ง. http://www.pwa.ac.th              
26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  33  ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                  
ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555                  
ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554
27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ก. ทรายแม่น้ำ                                      
ข. ถ่านแอนทราไซด์
ค. ถ่านกัมมันต์                    
ง. ด่างทับทิม
28. ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา
   ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
  ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ
    ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
    ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้