ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2337เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบ กกต. เปิดสอบพนักงานการเลือกตั้ง ข้อสอบล่าสุด

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด

ก. 6   ตุลาคม  2550                           ค.  6 พฤศจิกายน  2550

ข. 7   ตุลาคม  2550                           ง.   7 พฤศจิกายน   2550

ตอบ  ข. 7   ตุลาคม  2550

มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด

ก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี

ข. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี

ตอบ ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อหมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข. เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง

ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ง. กรรมการการเลือกตั้ง

ตอบ  ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

4. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ก. 30  วัน                                            ค. 7   วัน

ข. 15  วัน                                            ง. 3    วัน

ตอบ  ค. 7   วัน

5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 30  วัน                                            ค. 7   วัน

ข. 15   วัน                                           ง.  3  วัน

ตอบ  ก.  30  วัน

มาตรา 8 ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไม่ประกาศผลสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งไม่มีผลกระทบกระเทือนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่ 10 การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและส่วนที่ 11 การคัดค้านการเลือกตั้ง

6. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน

. 8 คน                                                  ค. 6 คน

. 7 คน                                                  ง. 5 คน

ตอบ . 5 คน

มาตรา15 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(2) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งการเพิ่มชื่อ และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้งการนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง

. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

. ถูกทุกข้อ

                                ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ  ( ตามมาตรา 15(2)  )

8. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน

. 6 คน                                                   . 7 คน

. 8 คน                                                  ง. ตามที่เห็นสมควร

ตอบ . ตามที่เห็นสมควร

มาตรา 15 วรรคท้าย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร

9. คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน

. 9   คน                                                ค. 7 คน

. 8   คน                                                ง. ตามที่เห็นสมควร

ตอบ ก. 9  คน

มาตรา 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(2) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง

10. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน

. ไม่น้อยกว่า5  คน                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน

. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน

ตอบ . ไม่น้อยกว่า  8  คน

มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16(2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

11. บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน

ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ค. กรรมการการเลือกตั้ง

ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

ตอบ  ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

มาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16(2) ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

12. ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคนต้องกระทำการอย่างไร

ก. ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่

ข. คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน

ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ง. ข้อ ก ผิด

ตอบ  ง. ข้อ ก ผิด

มาตรา  17 วรรคท้าย  ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

13. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

. 10   วัน                                             ค. 15  วัน

. 20   วัน                                              ง. 30   วัน

ตอบ . 15  วัน

14. ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน

ก. 5 คน                                              ค.3  คน

ข. 4 คน                                              ง.  1  คน

ตอบ  ง. 1 คน

 มาตรา 18 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน

15. บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา

ก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง

ข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ค. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 20ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550‏
แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายนวพรรษ พิมวิเศษ
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลขอนแก่น
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บข้อสอบ  http://www.testthai.net
            ข้อสอบเราหวังผลครับ  ออกชัวร์ๆๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสงขลา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้