ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป (สอบผู้บริหาร)
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1020 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1856
1638
52
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2016-02-10

แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป (สอบผู้บริหาร)

กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศก์  

ข้อสอบและแนวข้อสอบ

ความรอบรู้ทั่วไป

คำชี้แจ้ง แบบทดสอบฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้รอบตัว  จำนวน  100  ข้อ  กรุณาเลือกคำคอบที่

               ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  ลักษณะของการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร

     ก.   เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผน                           ข.   เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะส่วน

     ค.   เน้นการทำงานของสมาชิกแต่ละคน                                                ง.   เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะปานกลาง

     ตอบ    ก.   เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผน

2.  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการพัฒนาองค์กร

ก. เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเบ็ดเสร็จ                                  

ข.   เป็นการร่วมมือของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

     ค.   เน้นวิธีการดำเนินงานและวิจัยปฏิบัติการ                      

ง.   สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์กรด้วยตนเอง

ตอบ     ง.   สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์กรด้วยตนเอง

3.  การจัดกิจกรรมของการบริหารแบบมุ่งประสบการณ์ทุกอย่างจะมุ่งไปที่สิ่งใด

     ก.   แผนปฏิบัติการ                                                                      ข.สนองวิสัยทัศน์               

ค.   วัตถุประสงค์                                                                          ง.   แผนดำเนินการ

ตอบ     ค.   วัตถุประสงค์

4.  ตัวชี้วัดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  วัดจากปัจจัยความสำเร็จด้านใด

     ก.   ประสิทธิภาพ  ความประหยัด                                           ข.   ประสิทธิผล  ฐานข้อมูล

     ค.   คุณภาพ  การรายงานผล                                                     ง.   ความประหยัด  ความทันสมัย

ตอบ       ก.   ประสิทธิภาพ  ความประหยัด

5.  เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางในอนาคต  และคุณค่าที่สำคัญขององค์กรเป็นหลักในการดำเนินงาน  สร้างความเจริญเติบโต  และเพิ่มรายได้ให้หน่วยงาน  เป็นความหมายของคำใด

        ก.   แผนปฏิบัติงาน                                                                    ข.   แผนระยะยาว              

        ค.   แผนกลยุทธ์                                                                          ง.   แผนดำเนินการ

        ตอบ     ค.   แผนกลยุทธ์

6.  ข้อใดจัดเป็นปัจจัยจูงใจ

        ก.   เงินเดือน                                                                               ข.   สภาพการทำงาน        

        ค.   ความสำเร็จ                                                                           ง.   ความมั่นคงปลอดภัย

        ตอบ     ค.   ความสำเร็จ

7.  ข้อใดจัดเป็นปัจจัยค้ำจุน

        ก.   ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา                                   ข.   ความก้าวหน้า

        ค.   ความรับผิดชอบ                                                                   ง.   การยอมรับนับถือ

        ตอบ     ก.   ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา

8.   หากผู้บริหารไม่มีอำนาจแล้วออกคำสั่งจะเกิดผลเสียอย่างไร

        ก.   คนสั่งเสียอารมณ์                                                                                ข.   คนรับคำสั่งเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้าง

        ค.   ไม่มีผู้ปฏิบัติตาม                                                                  ง.   ขาดคนเคารพนับถือ

        ตอบ     ค.   ไม่มีผู้ปฏิบัติตาม

9.  ก่อนออกคำสั่ง  ผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคำสั่งนั้นปฏิบัติได้หรือไม่  หากไม่ได้จะเกิดผลอย่างไร

        ก.   ผู้รับคำสั่งละเลยไม่สนใจ                                                  ข.   ผู้รับคำสั่งหัวเราะเยาะ

        ค.   ผู้รับคำสั่งไม่ชอบ                                                                ง.   ผู้รับคำสั่งไม่พอใจเป็นอย่างมาก

        ตอบ    ก.   ผู้รับคำสั่งละเลยไม่สนใจ

10.  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร  จำเป็นต้องมีใครเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่อยากให้เป็น

        ก.   ผู้บริหารระดับสูง                                                                ข.   หัวหน้าคนงาน

        ค.   ผู้ปฏิบัติงานที่คล่องแคล่ว                                                  ง.   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อองค์การ

        ตอบ     ง.   บุคคลที่มีอิทธิพลต่อองค์การ

11.  สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์โดยทั่วไปรอบตัวงานและผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันแล้วมีอิทธิพลต่อ

        พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และกระบวนการขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น

        ลักษณะของอะไร

       ก.   สภาพแวดล้อมองค์การ                                                     ข.   บรรยากาศองค์การ

ค.   การพัฒนาองค์กร                                                                ง.   การจัดรูปองค์กร

ตอบ     ข.   บรรยากาศองค์การ

12.  อะไรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อบรรยากาศขององค์กร

        ก.   โครงสร้าง  วิทยาการ

        ข.   นโยบาย  การเงิน

        ค.   สิ่งแวดล้อมจากภายใน  สิ่งแวดล้อมจากภายนอก

        ง.   สิ่งแวดล้อมจากภายนอก  กระบวนการปฏิบัติงาน

        ตอบ     ก.   โครงสร้าง  วิทยาการ

13.  องค์กรที่มีลักษณะเปิดมีลักษณะอย่างไร

        ก.   องค์กรมีการแยกงานกันทำเป็นส่วน ๆ เกี่ยวข้องกันเท่าที่จำเป็น

        ข.   องค์กรมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา

        ค.   องค์กรมีหลายเป้าหมาย

        ง.   องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี

        ตอบ     ข.   องค์กรมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา

14.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสื่อสารกับครูในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีใด

        ก.   การขอความร่วมมือ                                            ข.   การออกคำสั่ง                 

        ค.   การแนะนำ                                                                ง.   การเจรจา

  ตอบ     ก.   การขอความร่วมมือ                                            

15.  หากพนักงานมาสายแล้วหัวหน้าเรียกไปดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงจัดเป็นการเสริมแรงอย่างไร

        ก.   การเลิกเสริมแรง                                                                 ข.   การเสริมแรงทางลบ

        ค.   การไม่ให้มีการเสริมแรง                                                   ง.   การลงโทษ

        ตอบ     ง.   การลงโทษ

16.  การที่หัวหน้างานยกย่องชมเชยผู้ที่ทำงานดี  แต่เมื่อพบว่าคนเดิมทำงานไม่ดีก็ทำเป็นเฉยเมยไม่พูดด้วย  เป็นการเสริมแรงคนที่ทำไม่ดีอย่างไร

        ก.   การลงโทษ                                                                          ข.   การเสริมแรงทางลบ  

        ค.   การเลิกเสริมแรง                                                                 ง.   ถูกทุกข้อ

        ตอบ     ค.   การเลิกเสริมแรง

17.  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นด้านใด

        ก.    ตัวป้อนเข้า                                                                         ข.   ผลลัพธ์                                         

        ค.   วัตถุดิบ                                                                                   ง.   การปฏิบัติงาน

        ตอบ     ข.   ผลลัพธ์

18.  อะไรเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดการจูงใจ

        ก.   สถานที่ทำงาน                                                                   ข.   เงินเดือน                    

        ค.   คำชมเชย                                                                               ง.   ความขัดแย้งในใจ

        ตอบ     ง.   ความขัดแย้งในใจ

19.  เมื่อคนเราได้รับปัจจัยสี่ซึ่งเป็นความต้องการทางกายแล้ว  ลำดับต่อไปคนเราจะต้องการอะไรเป็นลำดับถัดมา

        ก.   การยกย่องเชิดชู                                                                   ข.   การบรรลุผลสำเร็จ

        ค.   ความยอมรับจากคนอื่น                                                      ง.   ความมั่นคงปลอดภัย

        ตอบ     ง.   ความมั่นคงปลอดภัย

20.  การพัฒนาองค์กรมุ่งการเปลี่ยนแปลงเจนคติ  พฤติกรรม  และคุณภาพของงานในลักษณะใด

        ก.   ลักษณะรายบุคคล                                                                ข.   ลักษณะกลุ่ม

        ค.   ลักษณะของระบบงาน                                                       ง.   ลักษณะผสม

        ตอบ     ข.   ลักษณะกลุ่ม

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้