ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 3848เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 ใช้สอบปี 56

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-28) —
ตัวอย่างแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่3 การจัดการเรียนรู้
1.       “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
ก. Hideo Yamazaki                                                             ข. Trapp
ค. Newman , Brian                                                              ง. Ryoko  Toyama
ตอบข้อ ก.  Hideo Yamazaki

2.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?
ก. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้
ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
ตอบข้อ ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?
ก. Information                                                                     ข. Data
ค. Knowledge                                                                      ง. Management
ตอบข้อ ก. Information
จำหน่ายข้อสอบอัพเดทล่าสุด 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่ง EMS หนังสือ  + VCD ติว  ราคา 679-  รอแค่ 3 วัน เอง


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com
            หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net/read.php?tid=1121
                       ขอให้ท่านสอบผ่านทั้ง 9 มาตรฐานนะคับ

4.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?
ก. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ
ค. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5.       ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?
ก. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว                                                                          
ข. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
ง. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
ตอบข้อ ค. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

6.       วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด
ก. ต่ำกว่า 3 ขวบ                                                   ข. 4 ขวบ
ค. 5 ขวบ                                                                ง. มากกว่า 6 ขวบ
ตอบข้อ ก. ต่ำกว่า 3 ขวบ  

7.       สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?
ก. สมองซีกซ้าย                                                    ข. สมองซีกขวา
ค. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา                          ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ข. สมองซีกขวา

8. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?
ก. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ
ค. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา
ตอบข้อ ค. ความรู้

9.       ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?
ก. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ
ค. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา
ตอบข้อง.  ปัญญา

10.    Tacit Knowledge คืออะไร ?
ก. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
ค. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา                              ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
ตอบข้อ ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?
ก. ทักษะการทำงาน                                            ข. งานฝีมือ
ค. ความชำนาญในอาชีพ                                   ง. คู่มือการเรียน
ตอบข้อ ง. คู่มือการเรียน

12.    Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?
ก. 50 %                                                                  ข. 60 %
ค. 80 %                                                                  ง. 100 %                                               
ตอบข้อ ค. 80 %

13.    “การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?
ก. วิจารณ์ บุญกิจ                                                  ข. วิจารณ์ พานิช
ค. Ryo Toyama                                                    ง. Newman
ตอบข้อ ข. วิจารณ์ พานิช

14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?
ก. กพร.                                                                  ข. สคศ.
ค. พว.                                                                     ง. อจท.
ตอบข้อ ข. สคศ.

15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?
ก. หัวปลา                                                              ข. เหลือกปลา
ค. ตัวปลา                                                               ง. หางปลา
ตอบข้อ ค. ตัวปลา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
6
จิตพิสัย
0

โพสต์
1
เงิน
1
ความดี
0
เครดิต
6
จิตพิสัย
0
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้