ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2187เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบ เปิดสอบสำนักงานอัยการสูงสุด

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมแนวข้อสอบ เปิดสอบสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 10 อัตรา (24-28 ธ.ค.55
ชื่อตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตรมหาบัณฑิต  เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 3.73 M

ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน + เฉลยละเอียด
1.    ในคดีแพ่ง ผู้ใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริง
ก.    คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง
ข.    โจทก์
ค.    จำเลย
ง.    คู่ความ

2.    ในคดีแพ่งคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด
ก.    ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป
ข.    ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
ค.    ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว
ง.    ถูกทุกข้อ

3.    คู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใด หรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาล
ก.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าห้าวัน
ข.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ค.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน
ง.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553

สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ http://www.testthai.net/read.php?tid=1051
ข้อสอบออกบ่อยครับ ท่านสอบได้แน่นนอน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

4.    ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้
ก.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข.    ภายในสิบวันนับแต่วันสืบพยาน
ค.    ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง.    ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน
5.    การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่
ก.    ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น
ข.    สำเนาที่รับรองแล้วถูกต้อง
ค.    สำเนาที่รับรองจากส่วนราชการ
ง.    ถูกทุกข้อ

6.    กรณีใด กฎหมายกำหนดให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเอกสาร เป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้
ก.    เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว
ข.    ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย
ค.    ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น
ง.    ถูกทุกข้อ

7.    กรณีใด ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารก็ได้
ก.    ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย
ข.    ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย
ค.    ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น
ง.    ถูกทุกข้อ

8.    กรณีต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  จะใช้พยานบุคคลแทนได้หรือไม่
ก.    ไม่ได้  แต่อาจใช้สำเนาเอกสารซึ่งรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ได้รับรองถูกต้องแล้ว
ข.    ใช้ได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้น
ค.    ได้  แต่ต้องเป็นบุคคลที่ดูแลรักษาเอกสารนั้น
ง.    ได้  แต่บุคคลที่ดูแลเอกสารนั้นต้องมาเบิกความยืนยัน

9.    เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเล็กได้พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวนหนึ่ง นายเล็กให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากนายใหญ่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายใหญ่มาดำเนินคดีด้วย นายใหญ่ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเล็กและนายใหญ่เป็นจำเลยในคดีเดียวกันโดยฟ้องนายเล็กฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและฟ้องนายใหญ่ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานต่อศาล ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้หรือไม่(เนติ 56 )
ก.    ได้ เพราะคำให้การของนายเล็กฯ ไม่ได้เกิดจากบังคับ จูงใจ และก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟัง
ข.    ได้  เพราะเป็นประจักษ์พยาน
ค.    ไม่ได้  เพราะเป็นคำซัดทอดของผู้ต้องหา
ง.    แล้วแต่ศาลเห็นสมควร เพื่อการยุติธรรม

10.    พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่าไม่อาจนำเด็กหญิงแดงอายุ 14 ปี ผู้เสียหายมาเป็นพยานศาลได้เนื่องจากเด็กหญิงแดงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศไม่อาจติดต่อได้ จึงขออ้างส่งวิดีทัศน์การสอบปากคำเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในสถานที่ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งมีนักจิตวิทยา มารดาของเด็กหญิงแดงซึ่งเด็กหญิงแดงร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยเป็นพยานหลักฐานแทน  นอกจากนั้นโจทก์ยังได้นำสืบเด็กหญิงเขียว อายุ 13 ปี โดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางใจเย็นนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เด็กหญิงเขียวและนางใจเย็นปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเช่นนี้ หากจำเลยคัดค้านการนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมาย    ให้วินิจฉัยว่า  ศาลจะรับฟังวิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนและคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวได้หรือไม่ เพียงใด ( เนติ 56 )
ก.    วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้
ข.    วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้
ค.    วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้
ง.    วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้

11.    เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นางเจนซึ่งเป็นชาวต่างชาติร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์เอากล้องถ่ายรูปและเงินดอลลาร์สหรัฐไป โดยมีนายขาวเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าคนร้ายคือนายดำ แต่นางเจนจะต้องเดินทางกลับประเทศตนโดยด่วน พนักงานสอบสวนจึงเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการขอให้ทำคำร้องต่อศาลขอสืบนางเจนเป็นพยานต่อศาลไว้ก่อนฟ้อง ทั้งที่ยังติดตามจับตัวนายดำไม่ได้ ดังนี้พนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอสืบนางเจนไว้ก่อนฟ้องได้หรือไม่ (เนติ 57 )
ก.    ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ เพราะไม่มีพยานคนอื่นๆ ตามมาตรา 237 ทวิ
ข.    ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 237 ทวิ
ค.    ไม่สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้  เพราะตามมาตรา 237 ทวิ ต้องสืบต่อหน้าจำเลย
ง.    ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

12.    ตามข้อ 7. หากต่อมาหลังจากจับตัวนายดำมาฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ปรากฏว่านายขาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ความตายก่อนวันนัดสืบพยาน พนักงานอัยการจะขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดสืบพยานได้หรือไม่  (เนติ 57 )
ก.    ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ เถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสองเพราะนายขาวเป็นประจักษ์พยานที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี
ข.    ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสอง และมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ค.    ไม่สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าไม่ได้  เพราะขัดต่อมาตรา 237 ทวิ ซึ่งนายขาวไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายระบุ
ง.    ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.13.    เจ้าพนักงานตำรวจได้รับรายงานจากสายลับว่า นายหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน จึงได้ขอหมายค้นจากศาลและเมื่อศาลอนุมัติแล้ว ได้นำหมายค้นไปค้นบ้านนายหนึ่งปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ดอยู่ในตู้กับข้าวภายในบ้านของนายหนึ่ง เมื่อพบตัวนายหนึ่งเจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ผู้ถูกจับกุมพึงมีในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 และมาตรา 84 ให้นายหนึ่งทราบ แล้วนายหนึ่งรับว่าเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวเป็นของตน และรับว่าตนเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวจริง เจ้าพนักงานได้บันทึกคำให้การของนายหนึ่งดังกล่าวไว้ในบันทึกการจับกุมและยึดเมทแอมเฟตามีนไว้เป็นของกลาง ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายหนึ่งในข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบถ้อยคำที่จำเลยรับสารภาพไว้ในบันทึกการจับกุมและเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นพยานหลักฐานต่อศาลให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวที่พนักงานอัยการนำสืบต่อศาลได้หรือไม่เพียงใด
ก.    คำรับสารภาพรับฟังไม่ได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
ข.    คำรับสารภาพ และ เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เพราะมีการแจ้งสิทธิแล้ว
ค.    คำรับสารภาพ  และเมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้
ง.    คำรับสารภาพรับฟังได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้

14.    ก่อนฟ้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการได้นำนายเขียวมาศาลและยื่นคำร้องระบุว่านายเขียวเป็นผู้ต้องหาฐานวิ่งราวทรัพย์ของนายโอตะผู้เสียหาย ขอสืบพยานบุคคล ดังต่อไปนี้ไว้ก่อน
(ก) นายโอตะ ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะรีบเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า
(ข) นายมดแดง ประจักษ์พยานคนไทยซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์ขั้นสุดท้ายใกล้ตาย ยากแก่การนำมาสืบ
ในภายหน้า
ศาลสอบผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาไม่ต้องการทนาย จึงได้ดำเนินการสืบพยานไปโดยศาลไม่ได้ซักถามพยานปากนายโอตะ คงซักถามแต่พยานปากนายมดแดงแทนนายเขียว
ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายเขียวเป็นจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ นายเขียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านการที่ศาลจะรับฟังคำพยานปากนายโอตะและนายมดแดงที่มีการสืบไว้ก่อนดังกล่าว อ้างว่าการสืบพยานทั้งสองปากฝ่าฝืนต่อกฎหมาย    ท่านเห็นว่าคำคัดค้านของนายเขียวฟังขึ้นหรือไม่เพียงใด(เนติ 51 )
ก.    คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงไม่ฟังขึ้น
ข.    คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังไม่ขึ้น
ค.    คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้น
ง.    คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้น


15.    ร้อยตำรวจเอกลุยได้รับรายงานจากสายสืบว่านายร้ายมีพฤติการณ์ทำธนบัตรปลอมออกจำหน่าย จึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายร้ายโดยไม่มีหมายค้นและพบธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท รวม 5 ฉบับ อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนายร้าย ร้อยตำรวจเอกลุยบอกให้นายร้ายรับสารภาพ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีแก่ภริยาของนายร้ายด้วย นายร้ายให้การรับสารภาพว่า ตนได้ทำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ปลอมขึ้นทั้งหมด 100 ฉบับ เก็บไว้เป็นตัวอย่างที่บ้าน 5 ฉบับ ส่วนอีก 95 ฉบับ นำไปซ่อนไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกลุยตามไปตรวจค้นที่ห้องเช่าแห่งนั้น พบธนบัตรปลอมอีก 95 ฉบับ ตามที่นายร้ายบอก จึงยึดธนบัตรปลอมทั้งหมดเป็นของกลางและจับกุมนายร้ายส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานปลอมเงินตรา ในชั้นสอบสวนนายร้ายกลับให้การปฏิเสธความผิดทั้งหมด ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องนายร้ายเป็นจำเลยในข้อหาปลอมเงินตรา และนำสืบร้อยตำรวจเอกลุยให้เบิกความถึงคำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุม รวมทั้งนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย     ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 )
ก.    คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะเกิดจากการขู่เข็ญ
ข.    คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะขัดต่อ ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรรค 4
ค.    คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังได้
ง.    ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 083-1514162
สามารถนำไปปริ้นหรืออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6ธ.กรุงไทย  สาขาบรบือ
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pizzapizza2521@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้