ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1964เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลน อบต ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-12) —
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?
     ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
     ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
     ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
     ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด
     ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ
     ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้างความสมานฉันท์
     ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และวิจัย
     ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ  รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
     ก. เรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ
     ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
     ค. การพัฒนาครู TEACHER  CHANNEL
     ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   คอมพิวเตอร์
4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?
     ก.  ค่าหนังสือเรียน
     ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียน
     ค.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
     ง.   ค่าเล่าเรียน

จำหน่ายข้อสอบกรมส่งเสริมทุกตำแหน่งครับ  

(เราทำเป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาใหม่อัพเดทตลอด  )

ราคาเพียง 399 บาทครับ

 รายละเอียดประกอบด้วย 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา

- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล  ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
         

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
5. กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?
ก.  Democracy
ข.  Decency
ค.  Drug-free
ง.  Decentenzation
6. ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
ก.    คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ข.    พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ค.    พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
ง.     พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ก.      นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
ข.      นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ค.      ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง.       ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ
8. สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย
ก.      เวิล์ดไวด์เว็บ
ข.      กระดานข่าว
ค.      ไอซีคิว
ง.       อีเมลย์
9. หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
ก.     อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค
ข.     มัลติมีเดีย
ค.      อีเมล์
ง.      เวิล์ดไวด์เว็บ
10. พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลกคือข้อใด
ก.     พระราชพิธีตรียัมปวาย
ข.     พระราชพิธีเกศากันต์
ค.     พระราชพิธีสงกรานต์
ง.      พระราชพิธีสารท
11. ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด
ก.     ประเพณียี่เป็ง
ข.     ประเพณีสงกรานต์
ค.     วันลอยกระทง
ง.      ประเพณีตักบาตรดอกไม้
12. “เมตตา”   หมายถึงข้อใด
ก.     ความสงสาร
ข.     ความรัก ความปรารถนาดี
ค.     ความเบิกบานยินดี
ง.      ความวางใจเป็นกลาง
13. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
     ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
     ข. ฝายแม้ว
     ค. แก้มลิง
     ง. แกล้งดิน
14. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10
     ก. 8 ปี
     ข. 9 ปี
     ค. 10 ปี
     ง. 11 ปี
15. การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี
     ก. 65 ปี
     ข. 70 ปี
     ค. 75 ปี
     ง. 80 ปี
16. “ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด
     ก. ลาว – กัมพูชา
     ข. พม่า – เวียดนาม
     ค. จีน – ญี่ปุ่น
     ง. จีน – อินเดีย
17. พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”  คือข้อใด
ก.ความพอมี  พอกิน  พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความมีเหตุผล
ง.     ความเพียร  มีสติ  ปัญญาและความรอบคอบ

18. ข้อใดกล่าวผิด
ก. การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ข. การประกันคุณภาพภายใน”
    หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
ค.มาตรฐานการศึกษา   หมายความว่า  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ                     ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ
ง. ครู  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน                          และการวิจัย
19. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา
ก.      เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ข.      เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ค.     เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ง.      เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
20. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด
ก.      การศึกษาในระบบ
ข.      การศึกษานอกระบบ
ค.      การศึกษาตามอัธยาศัย
ง.      การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ
ก.  อายุอย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  17
ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ค.  อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  16
ง.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  15
22. แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542  คือข้อใด
ก.     ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ข.     เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ค.     จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ง.      ถูกทุกข้อ
23. กพฐ.  หมายถึงข้อใด ?
ก.  คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.  กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 11  มิถุนายน  2546
ข. 12  มิถุนายน  2546
ค. 13  มิถุนายน  2546
ง. 14  มิถุนายน  2546
25. ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. วิทยากรพิเศษ            
ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว
ค. ครู  สรช.                              
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน  ตำกว่าระดับปริญญา
26. หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา
ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่
    รับทราบการกระทำผิด
ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการ
    กล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ
ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐาน
    วิชาชีพ
27. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด
ก. 1  ปี
ข. 3  ปี
ค. 5  ปี
ง. ไม่เกิน  5  ปี
28. ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. เลขา  กพฐ.
29. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลัก
    ด้านการศึกษาการเรียนการสอน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่ง
    ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    ภายในเขตพื้นที่
ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่า
    ศึกษานิเทศก์
ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า
    สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับ
    สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. บุคคลในข้อใดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. คุรุสภา          ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ
31. ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
ข. อายุไมต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์
ค. มีวุฒิปริญญาโทภาคบริหารสำหรับผู้บริหาร
ง. ผ่านการทดสอบความรู้ตามที่คณะกรรมการ
   มาตรฐานวิชาชีพกำหนด
32. ใครดำรงดำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน  
ก. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ข.นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
ค. นายชินภัทร์   ภูมิรัตน์
ง. นายชินวรณ์  บุญเกียรติ
33. วิชาชีพ หมายถึงข้อใด
ก.     วิชาชีพครู
ข.     วิชาชีพบริหารการศึกษา
ค.     วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง.      ถูกทุข้อ
34. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ มีกี่คน
ก.             9        คน
ข.             12      คน
ค.            17      คน
ง.              28      คน
35. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก.  ภาคทัณฑ์             ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ปลดออก               ง.  ให้ออก
36. ข้าราชการครูออกจากราชการครูเมื่อใด
ก.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข.  ลาออก
ค.  พ้นราชการตาม กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ง.  ถูกทุกข้อ
37. ผู้มีอำนาจปรับปรุงบัญชีเงินเดือนคือใคร
            ก.  กคศ.                                                            ข.  สกศ.
            ค.  กงช.                                                                      ง.  ครม.
38. ข้อใดหมายถึงโรคที่ต้องห้ามตามมาตรา  30(5)
ก.     วัณโรคในระยะติดต่อ
ข.     โรคเท้าช้าง
ค.    โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ง.     โรคพิษสุราเรื้อรัง

39. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตลาไปศึกษาฝึกอบรม  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น  และมีผลการศึกษาตามที่กำหนด ข้อใดกล่าวผิด
ก.     ระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  2.5
ข.     ระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.2
ค.     ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ำกว่า  3.5
ง.      กำหนดผลการศึกษาตามการอนุมัติการจบหลักสูตรของสถาบันฯ
40. ข้อใดคือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ที่ร้ายแรง
ก.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ข.     กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แล้วทำหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา
ค.      ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  หรือหนักกว่าจำคุก
ง.      ถูกทุกข้อ
41. การลามีกี่ประเภท
ก. 5  ประเภท
ข. 7  ประเภท
ค. 9  ประเภท
ง. 11  ประเภท
42. การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินกี่วัน
ก. 30  วัน
ข. 45  วัน
ค. 60  วัน
ง. 90  วัน
43. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ ?
ก.  อนุบาล – ป.6
ข.  ป.1 – ม.3
ค.  ป.1 – ม.6
ง.  ม.1 – ม.6
44. “ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน”  ควรลงโทษระดับใด ?
ก.  ว่ากล่าวตักเตือน
ข.  ทำทัณฑ์บน
ค.  ตัดคะแนนความประพฤติ
ง.  ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
45. ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?
ก.  เริ่มทำงาน  08.00  น.  ถึง  16.00  น.
ข.  เริ่มทำงาน  08.15  น.  ถึง  16.45  น.
ค.  เริ่มทำงาน  08.30  น.  ถึง  16.30  น.
ง.  เริ่มทำงานตามตารางเรียนของทาง โรงเรียน
46. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าใด จึงประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรได้
            ก. 400 คน
            ข. 420 คน
            ค. 456 คน
            ง. 480 คน

47. การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
            ก. หลายๆ อำเภอติดต่อกันรวมเป็นเขต
                เลือกตั้ง
            ข. จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
            ค. กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
            ง. ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
48. แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติเกิดขึ้นวันที่ ใดของไทย
ก. 11  มกราคม  2553
ข. 12  มกราคม  2553
ค. 13  มกราคม  2553
ง. 14  มกราคม  2553
49. “วิกฤตดูไบเวิลด์” มีสาเหตุมาจากข้อใด
ก. ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
ข. วิกฤติราคาน้ำมัน
ค. วิกฤตเศรษฐกิจโลก
ง. วิกฤตค่าเงินดูไบ
50. หลักการสำคัญของ   AFTA  ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ข. การลดภาษีการค้า
ค. การยกเลิกมาตรการปริมาณสินค้า
ง. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้